Kết quả thực hiện cải cách hành chính Quý I năm 2021 (26/02/2021)
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chú trọng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung của kế hoạch công tác cải cách hành chính, góp phần vào việc duy trì sự thông suốt và hiệu quả trong hoạt động quản lý ngành. Từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát và đề xuất cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ không phù hợp thuộc lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép xây dựng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc tại đơn vị và phối hợp
giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Hành chính công. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản nội bộ, nâng cấp hệ thống mạng internet, đảm bảo việc vận dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác.

 

I. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Cải cách thể chế

- Đơn vị đã ban hành kế hoạch số 344/KH-SXD ngày 22/02/2021 về kiểm tra, rà soát, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Sở Xây dựng; Phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành rà soát, thống kê danh mục văn bản chỉ đạo của Trung ương thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng. Ngoài ra, đơn vị tham gia góp ý dự thảo, rà soát văn bản của các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, giao thông…Những văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp lý chuyên ngành cũng được đơn vị tập trung nghiên cứu, hướng dẫn phù hợp với tình hình địa phương.

- Công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật: Ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luạt; Thường xuyên thông báo chủ trương, chính sách mới được đơn vị thông báo định kỳ đến toàn thể CCVC và NLĐ qua trang thông tin điện tử.

2. Cải cách thủ tục hành chính

2.1- Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

a) Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan: Đơn vị đã ban hành kế hoạch thực hiện số 72/KH-SXD ngày 15/01/2021 về kiểm soát TTHC năm 2021.

b) Ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC: Sở đã ban hành kế hoạch số 73/KH-SXD ngày 15/01/2021 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính Sở Xây dựng, qua đó tập trung rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết trong một số TTHC.

c) Công bố, công khai thủ tục hành chính: Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện công bố, niêm yết TTHC và phối hợp với Viễn thông Đắk Nông hoàn thiện, cập nhật các quy trình giải quyết hồ sơ một cửa điện tử. Tổng số 33 TTHC đã được công bố, niêm yết, thông báo trên trang thông tin điện tử. Tham mưu, trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng đối với 05 thủ tục cấp tỉnh và 01 thủ tục cấp huyện (Quyết định 22/QĐ-UBND ngày 08/01/2021).

d) Tình hình thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh: Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng, trung tâm đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, đồng thời là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xét thi đua khen thưởng. Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp nào vi phạm theo quy định.

- Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết hồ sơ TTHC.

2.2- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thời gian qua, Sở đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CCVC và NLĐ về kế hoạch số 504/KH-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Rà soát, sửa đổi các biểu mẫu, tiến hành xây dựng quy trình nội bộ thực hiện một cửa điện tử. Các phòng chuyên môn đã tập trung thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo thời gian quy định. Qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; cải thiện mối quan hệ phối hợp công tác để giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân giữa các cơ quan. Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư và bảo đảm cho sự phát triển ổn định của kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tổ chức họp, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị có văn bản giao nhiệm vụ đối với từng CBCC. Thực hiện công văn số 6328/UBND-NCKSTT ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Xây dựng đã tổ chức họp, góp ý xây dựng hoàn thiện đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động theo các quy định mới. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính, đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các quy định của nhà nước về quản lý trật tự xây dựng và phát triển đô thị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể vận động để nhân dân tự giác tham gia quản lý và giám sát thực hiện.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Thực hiện đề án tinh giản biên chế: Triển khai văn bản hướng dẫn thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, đơn vị đã xây dựng hoàn thiện, ban hành đề án tinh giản biên chế số 1720/ĐA-SXD ngày 15/12/2016, biên chế được giao năm 2021 là 37 biên chế, giảm 05 biên chế so với năm 2015,  đảm bảo đúng lộ trình cắt giảm hơn 10% theo quy định.

- Tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức: Trên cơ sở quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 03/01/2019  của UBND tỉnh về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Xây dựng, Sở tiến hành trưng cầu ý kiến nguyện vọng của mỗi cá nhân, qua đó đánh giá, bố trí phù hợp với năng lực. Bên cạnh đó, Sở tổ chức rà soát văn bằng chứng chỉ, qua đó yêu cầu cán bộ đăng ký tham gia các chương trình đào tạo nhằm bổ sung hố sơ theo đúng tiêu chuẩn quy định.

- Chế độ kỷ luật, kỷ cương: Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo, quán triệt đến toàn thể CCVC và NLĐ nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 07/8/2013 và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh về giờ giấc làm việc hành chính trên địa bàn Đăk Nông. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 về việc triển khai thực hiện công tác tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tổ chức phân công nhiệm vụ trực tết, đảm bảo an toàn, thực hiện báo cáo tình hình tết theo đúng quy định.

5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý về tài chính đã được ban hành như: Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức kê khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng cần kê khai, đồng thời tiến hành công khai trên các phương tiện thông tin theo quy định.

6. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc xây dựng quy trình thực hiện đối với thủ tục hành chính mới ban hành, phối hợp với Viễn thông Đắk Nông nhằm sửa đổi, cập nhật hồ sơ một cửa tại Trung tâm Hành chính công. Sở Xây dựng đã ban hành quy trình ISO 9001:2015 để công bố và triển khai thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động: Nhằm nâng cao hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành ứng dụng phần mềm liên thông trong xử lý văn bản Ioffice.

Đối với hoạt động trang thông tin điện tử: Từng bước hoàn thiện và vận hành, cập nhật thông tin thường xuyên, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản pháp luật chuyên ngành.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG QUÝ II.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế một cử, một cửa liên thông, hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ một cửa điện tử.

- Rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch, thời gian được phê duyệt.

- Sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động, hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tập trung xây dựng quy chế làm việc cơ quan trên cơ sở Quyết định đã ban hành về chức năng, nhiệm vụ của Sở và phân công nhiệm vụ công tác phù hợp với vị trí việc làm.

- Duy trì, điều chỉnh phù hợp các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015.

-  Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước theo tinh thần của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 về quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, triển khai chương trình kế hoạch đào tạo trong năm.

- Tổ chức tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp.

 

Văn phòng

Lượt xem:  309 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.
chich.info