Triển khai các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (20/10/2021)
Ngày 20/10/2021, Sở Xây dựng Đăk Nông đã ban hành Công văn số 2020/SXD-KT&QLHĐXD gửi:Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phốGia Nghĩa; Các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực; Chủ đầu tư các công trình, dự án vàcác tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh về việc triển khai các Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 

Ngày 09/02/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng, Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5847/UBND-KTN ngày 11/10/2021 V/v tham mưu triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Việc thực hiện chuyển tiếp đối với các công trình, dự án đã và đang triển khai hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được hướng dẫn thực hiện theo các quy định tại Điều 44, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.

2. Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng: thực hiện theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

3. Áp dụng định mức xây dựng: thực hiện theo Thông tư số 12/2021/TTBXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

4. Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng: theo Công văn số 1969/SXD-KT&QLHĐXD ngày 14/10/2021 của Sở Xây dựng về công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

5. Áp dụng đơn giá ca máy và thiết bị xây dựng: theo Công văn số 1982/SXD-KT&QLHĐXD ngày 15/10/2021 của Sở Xây dựng về công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021.

6. Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng: thực hiện theo Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng.

7. Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị: thực hiện theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng.

8. Hướng dẫn xác định định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ: thực hiện theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng.

9. Hướng dẫn xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom mìn vật nổ: thực hiện theo Thông tư số 122/2021/TT-BQP ngày 20/9/2021 của Bộ Quốc phòng.

Đối với lập dự toán và quản lý chi phí công tác rà phá bom mìn, vật nổ theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng tại Thông tư số 122/2021/TT-BQP và Thông tư số 123/2021/TT-BQP được thực hiện từ ngày 05/11/2021.

Đề nghị các Sở ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực và các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc thì phản ảnh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Phòng KT&QLHĐXD

Lượt xem:  91 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.
chich.info