Thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luât tháng 5 và tháng 6. (25/06/2020)
Ngày 25/6/2020, Sở Xây dựng 1103/TB-SXD về thông báo thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luât tháng 5 và tháng 6.

Thực hiện kế hoạch số 185/KH-SXD ngày 12/02/2020 của Sở Xây dựng về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp những nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5 và tháng 6 năm 2020, như sau:

1. Văn bản của Đảng, đoàn thể

1.1- Công văn số 2197-CV/BTGTU ngày 24/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông v/v định hướng nội dung tuyên truyền tháng 5/2020, Công văn số 2235-CV/BTGTU ngày 24/4/2020 v/v định hướng nội dung tuyên truyền tháng 6/2020. Trong đó, một số nội dung trọng tâm tuyên truyền như sau: Kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Công tác phòng, chống dịch bệnh và những ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội do Covid-19 gây ra.

1.2- Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 13/5/2020 của Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai”.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Quán triệt sâu sắc quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, tôn trọng quy luật tự nhiên, thay đổi tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) gắn với xây dựng cộng đồng an toàn.

- Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tạo sự thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn xã hội cả về nhận thức và hành động trước tình hình và tác động tiêu cực ngày càng phức tạp của thiên tai. Nâng cao kiến thức, năng lực cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp, nhất là ở cơ sở có trách nhiệm thông tin, hướng dẫn kỹ năng nhận biết và cách thức ứng phó thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng dễ bị tổn thương.

1.3- Kế hoạch số 174-KH/TU ngày 20/5/2020 của Tỉnh ủy tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư “về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”.

Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Cần xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách, trong đó có sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm giáo dục, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

2. Văn bản của các cấp chính quyền

2.1- Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là một tiêu chí đánh giá kết quả công tác hằng năm của cấp ủy và Đảng viên. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị và Đề án “Xây dựng xã hội học tập đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, Đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong nhân dân. Hằng năm (trước ngày 10/12), các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, các Bộ, ngành Trung ương theo quy định.

2.2- Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

1. Thời gian: Từ ngày 01/6/2020 đến 30/6/2020.

2. Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em”.

2.3- Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống tội phạm mua bán người - 30/7” năm 2020, trong đó tập trung vào các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều người dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn có nhiều phong tục, tập quán lạc hậu, vùng kinh tế kém phát triển, địa bàn có nhiều phụ nữ, trẻ em vắng mặt tại địa phương lâu ngày không rõ lý do.

2.4- Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020; Ngày hội đổi quà, ký Bản cam kết thực hiện giảm thiểu rác thải nhựa. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh học, đặc biệt và đa dạng sinh học vùng ngập nước; tăng cường các biện pháp, hoạt động nhằm  phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và đa dạng sinh học. Vận động, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta; giảm thiểu rác thải nhựa, túi nilon dùng một lần; quản lý, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

2.5- Kế hoạch số 286/KH-UBND ngày 03/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). Tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của hoạt động báo chí đối với đời sống xã hội, thực hiện tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính tri, kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng đất nước. Thông qua việc tổ chức các hoạt động chào mừng, trong đó có nội dung trao Giải thưởng Báo chí tỉnh Đắk Nông hằng năm để động viên, cỗ vũ phong trào thi đua lao động sáng tạo của đội ngũ người làm báo trên địa bàn tình, đồng thời tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh.

2.6- Công văn số 2136/UBND-NCKSTT ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh v/v Phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 và Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. UBND tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, với những nội dung sau:

Khẩu hiệu thi đua “Nhân dân và cán bộ tỉnh Đắk Nông thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII”.

2.7- Công văn số 2334/UBND-NCKSTT ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng thời, với việc tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật tiếp công dân năm 2013; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018.

2.8- Công văn số 2493/UBND-KGVX ngày 21/5/2020 của UBND tỉnh V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2020. Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra hơn 8 triệu ca tử vong mỗi năm và hơn 1 triệu ca tử vong vì hút thuốc lá thụ động trên toàn thế giới. Nhằm tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các quốc gia đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá và hàng năm được phép của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25/5 đến ngày 31/5. Năm 2020, chủ đề “Bảo vệ thanh thiếu niên khỏi tác động của việc quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và sử dụng thuốc lá” được WTO lựa chọn nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của việc nghiện chất nicotine có trong các sản phẩm thuốc lá, đồng thời kêu gọi các quốc gia thực hiện những chính sách mạnh mẽ để bảo vệ giới trẻ trước nguy cơ sử dụng các sản phẩm thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điếu truyền thống cũng như các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng,…

Các Sở, Ban ngành, đoàn thể ở địa phương chủ động, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan đầu mối được giao thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá tại tỉnh (ngành Y tế) triển khai hoạt động nhằm đảm bảo hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá. Treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá; lồng ghép tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh.

2.9- Chỉ đạo của các cấp chính quyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra:

- Công văn số 2661/UBND-KTTH  ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp quy định tại Nghị quyết nêu trên; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Qua đó, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch số 1059/KH-SXD ngày 19/6/2020 nhằm chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể các phòng, đơn vị trực thuộc để tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo theo quy định.

- Công văn số 2768/UBND-KGVX  ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v thực hiện các Quyết định hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

+ Quyết định số 2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại hộ gia đình;

+ Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”;

+ Quyết định số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại lễ tang;

+ Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành Hướng dẫn xử lý thi hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng;

+ Quyết định số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại khu chung cư”.

(Chi tiết trên hệ thống quản lý văn bản điện tử ioffice)

- Công văn số 2884/UBND-KGVX  ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 203/TB-VPCP  ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.

“1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các nội dung sau:

- Bảo đảm môi trường an toàn để phát triển và phát triển bền vững trong điều kiện bình thường mới.

- Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Thông báo số 77-TB/TW ngày 5/6/2020 là khai thác tối đa thị trường trong nước. Phải thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh tế - xã hội. Từng Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phải có kế hoạch phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh nhất là trong các hoạt động như giải ngân đầu tư công, phát triển kinh tế số...

- Tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài,  kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập cảnh trên tuyến biên giới với tỉnh Mondulkiri - Campuchia, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; thực hiện biện pháp cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

- Thực hiện tốt việc bảo đảm an sinh xã hội, chú ý bảo đảm việc làm, hỗ trợ đối với người nghèo, không để bất cứ người dân nào bị đói, đứt bữa, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Hướng dẫn, bố trí địa điểm cách ly phù hợp đối với các chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, công nhân tay nghề cao nhập cảnh làm việc và khảo sát các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại tỉnh, linh hoạt đối với từng đối tượng, có thu phí, tổ chức việc đón tiếp, xét nghiệm nhanh, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ  các thủ tục cấp mới và gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và bảo đảm an toàn không lây nhiễm dịch bệnh.

2. Cho mở lại các dịch vụ vũ trường, karaoke. Yêu cầu Công an tỉnh, Ủy ban các huyện, thành phố có biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật có nguy cơ cao xảy ra khi mở lại các dịch vụ này (như sử dụng ma túy).”

3. Văn bản chuyên ngành

3.1- Công văn số 2593/BXD-GĐ ngày 01/6/2020 của Bộ Xây dựng về phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2020. Năm 2020, theo dự báo của cơ quan Khí tượng thủy văn Quốc gia nước ta chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão và ấp thấp nhiệt đới trên biển; giông, sét, lốc, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa trên phạm vi toàn quốc; tình hình thiếu nước, khô hạn có khả năng xảy ra tại một số tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ; tình trang khô hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn có khả năng lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung bộ và Đồng bằng Nam bộ. Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước ngành xây dựng, tích cực nghiên cứu, tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn đối với các công trình xây dựng.

3.2- Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 19/3/2020 của Bộ Xây dựng về phát động cuộc thu đua cao điểm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KH-XH của ngành XD năm 2020 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 của ngành xây dựng;

3.3- Công văn số 1319/UBND-KTTH ngày 24/3/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về tiếp tục triển khai thực hiện một số dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Giao các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và UBND thành phố Gia Nghĩa theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các quy định, hướng dẫn có liên quan để thực hiện những ý kiến UBND tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến dự án kêu gọi đầu tư, các dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn Nhà đầu tư bảo đảm khả thi, theo đúng quy định hiện hành và tình hình thực tế địa phương.

4. Tuyên truyền, chỉ đạo những văn bản của cấp có thẩm quyền về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2020

4.1- Công văn số 1888/UBND-NCKSTT ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh V/v thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.

Để tiếp tục cải thiện điểm số và nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (Chỉ số B1) được nêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố kịp thời, chủ động báo cáo những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước nhằm cải thiện điểm số và nâng thứ hạng chỉ số B1 theo định kỳ 6 tháng (trước ngày 01/6/2020) và báo cáo năm (trước ngày 30/11/2020) gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp.

4.2- Công văn số 2067/UBND-NCKSTT ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trên cơ sở triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đăng ký số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo lộ trình từ nay đến hết ngày 31/12/2025.

4.2- Công văn số 2868/UBND-TTĐT ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh v/v tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

- Nghiêm túc thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ văn bản mật), bảo đảm hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp chính quyền và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (60% đối với cấp tỉnh, 30% đối với cấp huyện).

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 27/11/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định về việc sử dụng văn bản và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 4909/UBND-VP ngày 3/10/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; Công văn số 551/UBND-TTĐT ngày 17/2/2020 của UBND tỉnh về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy; Công văn số 1724/UBND-NCKSTT ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia./.

5. Tổ chức thực hiện

- Các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở theo dõi, quán triệt, phân công thực hiện nhiệm vụ nêu trên cụ thể đến từng cá nhân trong đơn vị.

- Toàn thể công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc chủ động nghiên cứu, học tập, cập nhật văn bản pháp lý nhằm phục vụ công tác chuyên môn.

- Thông báo này được đăng tải trên hệ thống quản lý văn bản ioffice và chuyển Ban biên tập trang thông tin điện tử www.sxd.daknong.gov.vn để đăng tải lên chuyên mục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Nhận được thông báo này, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động phối hợp thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo Giám đốc Sở (thông qua Văn phòng) xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời./.

 

Văn phòng Sở

Lượt xem:  247 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
..