Kết quả triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước
Kết quả triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước (17/11/2020)
Thực hiện công văn số 5226/UBND-TH ngày 7/10/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Công văn số 1590/SNV-TCCCVC ngày 21/10/2020 của Sở Nội vụ về việc thực hiện công tác báo cáo định kỳ năm 2020. Ngày 16/11/2020 Sở Xây dựng đã có báo cáo số 2072/BC-SXD về Kết quả triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước

Theo báo cáo, tình hình triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Chính phủ  đã đạt được một số kết quả cụ thể như sau:

1. Về thực hiện các quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy, quản lý biên chế:

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở tổ chức họp, phân công nhiệm vụ, chỉ đạo các đơn vị có văn bản giao nhiệm vụ đối với từng CBCC, ban hành quy chế làm việc mới phù hợp với giai đoạn hiện nay (Quyết định số 161/QĐ-SXD ngày 07/8/2020). Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được đồng thời tiếp tục kiện toàn bộ máy hành chính, đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, các quy định của nhà nước về quản lý trật tự xây dựng và phát triển đô thị, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể vận động để nhân dân tự giác tham gia quản lý và giám sát thực hiện.

Đến nay, tổ chức bộ máy hoạt động của Sở Xây dựng bao gồm: Ban Giám đốc, 05 phòng chuyên môn (Phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị, Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý nhà, Phòng Kinh tế và Quản lý hoạt động xây dựng, Thanh tra Sở, Văn phòng) và 02 đơn vị trực thuộc (Chi cục giám định xây dựng, Trung tâm quy hoạch xây dựng);  biên chế được giao năm 2020 là 38 công chức và 03 viên chức đơn vị sự nghiệp.

2) Trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức: Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo quy định, đội ngũ lãnh đạo, quản lý thực hiện chuyển công tác, đều có phương án bổ sung, thay thế kịp thời. Công tác bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ; cán bộ được bổ nhiệm đều thuộc diện quy hoạch, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, được tín nhiệm cao. Trong thời gian qua, Sở đã hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đầy đủ quy trình để tham mưu công tác bổ nhiệm đối với chức danh Giám đốc Sở (Quyết định 999/QĐ-UBND ngày 13/7/2020 của UBND tỉnh), bổ nhiệm lại Chánh thanh tra Sở, đồng thời tiến hành rà soát quy hoạch lãnh đạo cấp Sở nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm chuẩn bị cho công tác bổ nhiệm. Đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với 01 trường hợp công chức nghỉ việc theo nguyện vọng và chuyển công tác trong tỉnh đối với 01 trường hợp; tiếp nhận công tác đối với 01 Phó Giám đốc Sở (Quyết định 1245/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng), tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt đối với 01 viên chức thuộc Trung tâm quy hoạch xây dựng.

3. Về công tác thực hiện  Đề án tinh giản biên chế  giai đoạn 2015-2021, Sở Xây dựng phải tinh giản 10% tương ứng 04 biên chế - Biên chế được giao năm 2015 là 42 biên chế. Đến nay Sở Xây dựng đã thực hiện tinh giản biên chế đảm bảo về số lượng (04 biên chế) theo quy định.

4. Việc xây dựng đề án đã cơ bản đánh giá tình hình sử dụng, sắp xếp nhận sự trong cơ quan, đơn vị về số lượng vị trí việc làm hiện tại cũng như xây dựng kế hoạch sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm hiệu quả. Đến nay, đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 về phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

5) Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; thực hiện các quy định về đạo đức văn hóa giao tiếp:

Lãnh đạo Sở cũng chú trọng chỉ đạo giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉnh chuẩn mực đạo đức CBCCVC cũng như các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước để không xảy ra vi phạm. Góp phần làm chuyển biến nhận thức của CBCCVC, xác định được vai trò, trách nhiệm tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sở đã tiến hành họp phổ biến, quán triệt và đã có văn bản số 282/SXD-VP ngày 29/3/2016 nhằm đôn đốc, nhắc nhở CBCCVC thực hiện nghiêm túc Chỉ thị theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 974/UBND-TH ngày 17/3/2016 v/v nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 7/8/2013.

6) Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính: Sở đã rà soát, cắt giảm 20% thời gian giải quyết đối với 33/33 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được ban hành. Thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổng hợp hồ sơ công bố, công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ về những lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện công bố, niêm yết TTHC và phối hợp với Viễn thông Đắk Nông  hoàn thiện, cập nhật các quy trình giải quyết hồ sơ một cửa điện tử. Tổng số 33 TTHC đã được công bố, niêm yết, thông báo trên trang thông tin điện tử.

7) Thực hiện các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành công vụ:

 Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, tuyên truyền pháp luật có liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên. Thực hiện đúng các quy định về công khai tài chính, mua sắm tài sản, công khai trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Tổ chức kê khai tài sản, thu nhập với các đối tượng được quy định, hàng năm có kê khai bổ sung đối với những đối tượng được bổ nhiệm mới theo quy định. Các chế độ, chính sách đối với CBCCVC như xét nâng lương, bố trí nghĩ phép, nghỉ ốm đau, nghỉ lễ, tết...được quan tâm chú trọng. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện công khai, dân chủ, phù hợp với chuyên môn được đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyển dụng, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật… được thực hiện theo đúng quy trình, lấy ý kiến đóng góp của tập thể và thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu để đảm bảo quyền lợi người lao động, tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao.

- Cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở thường xuyên chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ. Đồng thời gắn việc thực hiện QCDC với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan coi đây là việc làm thường xuyên, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức và người lao động góp phần xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh. Kết hợp việc thực hiện QCDC với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động, đặc biệt là gắn với việc triển khai thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sở đã rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan khi có sự thay đổi về tổ chức nhân sự kịp thời, ngày 29/9/2016, Giám đốc Sở đã ban hành quyết định số 147/QĐ-SXD kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời ban hành quyết định số 148/QĐ-SXD ngày 05/10/2016 quy chế hoạt động của ban chỉ đạo. Các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ nhiệm vụ được phân công thường xuyên theo dõi, bám sát chỉ đạo của cấp trên, đôn đốc CBCC, VC triển khai thực hiện. Định kỳ tổ chức đánh giá kết quả và đề ra phương hướng hoạt động để thực hiện tốt QCDC.

Công chức, viên chức và người lao động thường xuyên tham gia luyện tập các hoạt động văn hóa, văn nghệ,  thể dục thể thao. 100% CCVC và NLĐ cơ quan được đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Công đoàn thường xuyên thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình, từ đó xây dựng tình đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; tổ chức tuyên truyền về phòng chống các tội phạm, phòng chống cháy nổ, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, phong trào rèn luyện thân thể, thể dục thể thao.

 

 

Thanh Thảo (Văn phòng Sở)

Lượt xem:  30 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
.
 
Tin Video
Liên kết web
Thống kê truy cập
130,509
Trong ngày: 302
Trong tháng: 8,609
Trong năm: 54,301
.