Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023 (06/03/2023)
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, ngày 08/02/2023 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/BC-UBND về việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023, với các nội dung cụ thể sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đảm bảo chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; thông qua đó tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động phòng, chống rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Xác định rõ trách nhiệm và nâng cao năng lực của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc tham gia tổ chức, thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023.

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng hệ thống văn bản pháp luật; tạo điều kiện cho doanh nghiệp đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng pháp luật; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả tăng cường năng lực cạnh tranh lành mạnh.

2. Yêu cầu

- Công tác hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa phải được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Các hoạt động phải thực hiện đúng yêu cầu, kịp thời và có hiệu quả.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý có hiệu quả và phù hợp với Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025.

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

a) Xây dựng, cấp phát miễn phí tài liệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Nội dung thực hiện: Biên soạn sách, sổ tay, tài liệu giới thiệu và xây dựng phóng sự, chuyên đề, chuyên mục để phổ biến kiến thức pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (ưu tiên thực hiện theo hình thức điện tử).

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Hội Luật gia tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

b) Xây dựng Chương trình Pháp luật đời sống trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Nội dung: Giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; các sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 03 tháng/lần.

c) Tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật

- Phổ biến pháp luật về doanh nghiệp, thương mại; đưa ra các giải pháp hỗ trợ pháp lý, trong đó tập trung vào phòng ngừa tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật; Tuyên truyền các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Hình thức: Mở từ 10 – 15 hội nghị, tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp, ưu tiên đối với các tổ chức tín dụng phục vụ cho nhu cầu vay vốn của người dân và doanh nghiệp; các doanh nghiệp đang có nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các tranh chấp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ; doanh nghiệp sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023.

2. Duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện: Duy trì, thường xuyên cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật; Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác, sử dụng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật), Sở Thông tin và Truyền thông (đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (đăng tải trên Trang thông tin điện tử).

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

3. Duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp

- Nội dung thực hiện:

+ Cập nhật và đăng tải các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành, được phép công khai mà UBND tỉnh là một bên có liên quan lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh hoặc kết nối với Cổng Thông tin điện tử tỉnh công khai các văn bản này.

+ Hệ thống hóa, cập nhật dữ liệu các văn bản trả lời của các cơ quan, đơn vị đối với các vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong áp dụng chung về pháp luật lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày văn bản được ký ban hành.

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

4. Tổ chức tọa đàm/đối thoại và bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Nội dung thực hiện:

+ Trao đổi về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

+ Giới thiệu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới, các chuyên đề pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực quản lý của UBND tỉnh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành; Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Hình thức thực hiện: Tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2023, tổ chức ít nhất 01 cuộc tọa đàm/đối thoại/hội nghị hoặc 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

5. Tư vấn pháp luật, giải đáp vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp

- Nội dung: Trả lời hoặc tham mưu UBND tỉnh trả lời đối với vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng chung về pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

Việc trả lời của cơ quan nhà nước không áp dụng đối với các yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa về vụ việc cụ thể liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; trường hợp này, các cơ quan, đơn vị thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp có thể sử dụng mạng lưới tư vấn viên pháp luật theo Điều 9 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.

- Hình thức: Giải đáp bằng văn bản, thông qua thư điện tử, các bản tin của các lĩnh vực chuyên ngành, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp,Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Khi tiếp nhận đề nghị của các doanh nghiệp.

6. Tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Nội dung thực hiện: Thực hiện tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, UBND tỉnh liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế để đảm bảo thi hành hiệu quả Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2023.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động; hoàn thiện cơ chế phối hợp bảo đảm hiệu quả trong phối hợp liên ngành, điều hành triển khai các hoạt động của Kế hoạch này.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh khi được yêu cầu.

2. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh

- Phổ biến, quán triệt Nghị định số 55/2019/NĐ-CP đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành viên của Hội.

- Trên cơ sở Kế hoạch này và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.

- Tham gia phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý theo đề nghị của các Sở ngành.

- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực để hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành viên.

- Thực hiện cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức đại diện cho doanh nghiệp.

4. Tòa án nhân dân các cấp

Đề nghị các cơ quan Tòa án phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại điểm 3, mục II Kế hoạch này.

5. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Đắk Nông

- Trên cơ sở Kế hoạch này và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định.

- Tham gia phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý theo đề nghị của các sở, ban, ngành.

6. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung Kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 và gửi về Sở Tư pháp chậm nhất là ngày 10/11/2023.

 

File đính kèm

 

Văn phòng

Lượt xem:  101 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web