Triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (20/04/2023)
Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 233/KH-UBND về triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Nhằm mục đích đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả các chế độ, chính sách an sinh xã hội theo nhiều phương thức hiện đại, tiện lợi, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán hiện đại của nền kinh tế; góp phần triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào chi trả chính sách an sinh xã hội cho người dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đổi mới về tổ chức và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực an sinh xã hội; từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội đối với người dân, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính; nâng cao năng lực cho các cán bộ, hiểu biết của người dân về Chính phủ điện tử, quy trình nghiệp vụ giải quyết chính sách và chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động thương binh & xã hội phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị cung ứng dịch vụ triển khai Kế hoạch bảo đảm các yêu cầu đề ra; chủ trì, điều phối hoạt động chi trả không dùng tiền mặt; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động hướng dẫn, truyền thông và kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả triển khai thực hiện; chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng quy trình và hướng dẫn các địa phương việc thực hiện triển khai nhiệm vụ chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (chi trả qua tài khoản ngân hàng); hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo và tổng kết đánh giá hoạt động chi trả không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông: Chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xem xét, áp dụng các chính sách hỗ trợ, miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng  chính  sách  an  sinh  xã  hội  khi  mở,  sử dụng  tài  khoản  ngân  hàng theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hội sở chính nhằm tạo điều  kiện  thuận  lợi  cho  khách  hàng  trong  thanh  toán  không  dùng  tiền  mặt để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.

Công an tỉnh: Xác thực thông tin về đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố); chỉ đạo Công an các huyện, thành phố thực hiện cấp mới, cấp đổi, cấp lại căn cước công dân cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội, người giám hộ, người nhận ủy quyền, phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội ở địa phương rà soát, đối chiếu, xác thực thông tin về các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn phục vụ công tác chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Hướng dẫn các tổ chức liên quan được kết nối, khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật để phục vụ cho việc xác thực thông tin, nhận biết đối tượng bằng phương thức điện tử.

Sở Thông tin và Truyền thông: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng trong việc chuyển đổi từ phương thức chi trả bằng tiền mặt, thủ công truyền thống sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt; chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có chính sách ưu đãi đối với các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (trợ giúp xã hội) khi đăng ký và sử dụng tài khoản mobile money; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đắk Nông và các đơn vị có liên quan đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cũng như đảm bảo việc trao đổi, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các đơn vị thực hiện chính sách chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.

Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Cổng thông tin điển tử tỉnh: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung dễ hiểu nhằm nâng cao nhận thức cho các đối tượng trong việc chuyển đổi từ phương thức chi trả bằng tiền mặt, thủ công truyền thống sang phương thức chi trả không dùng tiền mặt.

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát, bổ sung những quy định về quản lý, sử dụng thanh quyết toán các chế độ an sinh xã hội cho phù hợp với chi trả không dùng tiền mặt.

UBND các huyện, thành phố : Triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này; phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ ký Hợp đồng thực hiện việc chi trả chính sách an sinh xã hội tại cộng đồng không dùng tiền mặt; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các phòng, ban và UBND cấp xã tổ chức thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện; chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND cấp xã và các đơn vị liên quan, truyền thông, tập huấn, hướng dẫn cán bộ trong tổ chức triển khai; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xác minh thông tin về các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện xác nhận ủy quyền nhằm đảm bảo thủ tục mở tài khoản; phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ tổ chức tuyên truyền, thu thập thông tin hồ sơ mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền; thường xuyên rà soát tình hình biến động (tăng/giảm) của đối tượng để kịp thời điều chỉnh, đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời cho đối tượng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Định kỳ báo cáo (hàng quý trước ngày 20/3); (06 tháng trước ngày 15/5 hàng năm) và (báo cáo năm thực hiện trước ngày 15/11 hàng năm) kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Tổ chức cung ứng dịch vụ (Bưu điện tỉnh Đắk Nông): Xây dựng phương án chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính); thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và chi trả chính sách an sinh xã hội, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kết nối hệ thống với phần mềm cơ sở dữ liệu và các ngân hàng thương mại, tổ chức trung gian thanh toán đảm bảo công tác chi trả từ tài khoản thuận tiện, dễ dàng, an toàn, minh bạch và bao phủ đến cấp xã, phường; hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực và nhận thức của cán bộ và các đối tượng để triển khai hệ thống; bảo đảm các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nhân lực, kỹ thuật để thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng thụ hưởng tại địa bàn;  chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổng hợp danh sách đăng ký để mở tài khoản cho đối tượng, người giám hộ, người được ủy quyền. Tổ chức cấp phát tài khoản số, tài khoản ngân hàng và hướng dẫn cách thức sử dụng tài khoản an toàn. Xây dựng phương án miễn phí cấp thẻ, miễn phí duy trì thẻ, miễn phí rút tiền cùng ngân hàng, liên ngân hàng cho các đối tượng hưởng chế độ chính sách xã hội hàng tháng tại cộng đồng khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử do đơn vị cung cấp để nhận hỗ trợ từ ngân sách nhà nước. Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện thu thập, cập nhật thông tin về tài khoản và tiến độ thực hiện chi trả không dùng tiền mặt về UBND tỉnh trước ngày 05 hàng tháng (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp chung.

Ngoài ra đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức và quần chúng Nhân dân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  128 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web