Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ (15/09/2023)
Ngày 08/8/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo về việc Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

 

Theo đó, Sở Xây dựng thông báo quán triệt những quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Phần 3 khoản 5 Nghị quyết  số 105/NQ-CP ngày 19/07/2023 về việc Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc và Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc; chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao; không trình lên cấp trên và chịu trách nhiệm quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định của Đảng và Nhà nước về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan nhà nước.

2. Thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm tính thứ bậc trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, không đùn đẩy công việc, né trách trách nhiệm; thực hiện nghiêm các quy định về giờ giấc làm việc, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, thái độ phục vụ đối với Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp và các nội dung về tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính đã nêu trên.

Kịp thời rà soát, thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan, tập thể, cán bộ, công chức quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

3. Giao các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở theo dõi công việc, phân công trách nhiệm cụ thể đối với công chức, viên chức và người lao động chịu trách nhiệm tham mưu, xử lý. Chịu trách nhiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình.

4. Giao Thanh tra Sở theo dõi và giám sát việc thực hiện chấp hành Nội quy, Quy chế làm việc của công chức và người lao động trong cơ quan. Đồng thời, báo cáo việc thực hiện và chấp hành của công chức và người lao động trong cơ quan để làm cơ sở đánh giá, xếp loại công chức và người lao động cuối năm của cơ quan.

 

Văn phòng

Lượt xem:  14 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.