Thông báo tổng hợp thông tin tuyên truyềnpháp luật tháng Quý III năm 2023 (31/10/2023)
Ngày 26/10/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 2116/TB-SXD về việc thông tin tuyên truyền pháp luật tháng Quý III năm 2023

 

Sở Xây dựng tổng hợp những nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Quý III năm 2023, như sau:

I. Thông tin tuyên truyền theo định hướng của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Xây dựng, qua đó tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 26/7/2023 Tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 - 01/01/2024).

Tăng cường tuyền truyền lịch sử truyền thống, vùng đất con người Đắk Nông, những giá trị tinh thần tốt đẹp,những tiềm năng và triển vọng của tỉnh. Tình yêu quê hương, đất nước của con người Đắk Nông; truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nướcvà giai đoạn xây dựng, phát triển hiện nay .Góp phần khẳng định, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc. Bồi đắp lòng yêu nước; phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, nhân ái khoan dung, trọng nghĩa tình đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; quật cường, anh dũng trong chiến đấu; sự tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống; xây dựng ý chí quyết tâm, bản lĩnh, làm chủ công nghệ, khoa học -kỹ thuật của người Đắk Nông trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

2. Công văn số 304-CV/BTGĐUK ngày 26/7/2023 của Đảng ủy Khối CCQ và DN Tuyên truyền 93 năm công tác Dân vận của Đảng

Triển khai công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở Xây dựng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; khẳng định những đóng góp to lớn của Ngành 93 năm qua; biểu dương, nhân rộng những mô hình hay,cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ .

3. Ban hành Kế hoạch số 47/CV-ĐU ngày 11/09/2023 của Sở Xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của ban chấp hành TW đảng ( khóa XIII) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới góp phần Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy  đảng đối với hệ thống chính trị; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết số 28- NQ/TW; đề cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

II.Văn bản của UBND tỉnh, Sở, ban, ngành

1. Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 6/7/2023 về việc hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

2. Công văn số 3814/UBND-KT ngày 6/7/2023 rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

3. Công văn số 3857 ngày 10/7/2023 tham dự Hội nghị phổ biến Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

4. Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 11/07/2023 về Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

5. Công văn số 166/BTĐKT ngày 12/7/2023 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đắk Nông V/v hồ sơ đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông.

6. Kế hoạch số 466/KH-UBND ngày  18/07/2023  của  Uỷ ban  nhân  dân tỉnh Đắk  Nông  về việc  tổchức  cuộc  thi  trực  tuyến  tìm  hiểu  Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành

7.  Chương trình số 64-CTR/TU ngày 30/7/2023 Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

8. Công văn số 4416/UBND-PNC ngày 02/08/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Công văn số 5287/TCTTKĐA ngày 24/7/2023 của Tổ công tác ĐA 06/CP

9. Công văn số 1201/SNV-CCVC ngày 15/8/2023 của Sở Nội vụ triển khai Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNV về việc đánh giá xếp loại công chức,viên chức. Sở Xây dựng triển khai, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức trên trang thông tin điện tử và hế thông văn bản ioffice.

10. Công văn số 1168/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 17/8/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Luật Điện ảnh và các văn bản thi hành Luật.

11. Công văn số 5584/UBND-PNC ngày 22/09/2023 của UBND tỉnh v/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 372/TB-VPCP ngày 11/9/2023.

12. Công văn số 5457/UBND-KT ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023.  

II. Công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở

1. Tăng cường công tác quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước và địa phương về công tác dân vận đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan theo Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 09/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông; Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh và Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 13/3/2019 của Tỉnh ủy Đắk Nông về việc thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

2. Công văn số 7669/UBND-NCKSTT ngày 29/12/2021 V/v tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

3. Kế hoạch số 75-KH/ĐU ngày 14/10/2021 của Đảng ủy Sở Xây dựng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII về tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị trong tình hình mới; Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 11/3/2022 thực hiện công tác dân vận quy chế dân chủ ở sở sở năm 2022..

4. Công văn số 193/BDT ngày 28/02/2023 của Ban Dân tộc tỉnh v/v triển khai, tổ chức kết nghĩa với bon/buôn đồng bào dân tộc thiểu số. Căn cứ Chỉ thị số: 04-CT/TU, ngày 07/5/2004 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đăk Nông, V/v kết nghĩa giữa các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể, các tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang đối với các bon, buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; Trên cơ sở Quyết định số 167/QĐ-UBND, ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh v/v điều chỉnh và phân công đơn vị kết nghĩa với bon/buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Sở Xây dựng được phân công kết nghĩa với Bon Bu M’Lanh A, xã ĐắkR’tih, huyện Tuy Đức.

5. Kế hoạch số 65-KH/BCĐQCDC ngày 19/7/2023 của Ban dân vận Tỉnh ủy về Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 đối với các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

III. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1. Thực hiện Kế hoạch số 87-KH/ĐUK ngày 12/01/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 17/02/2023 triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”.

2. Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”;

 - Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 599/KH-SXD ngày 12/04/2023 của Sở Xây dựng  nhằm quán triệt, tuyên truyền chủ trương, quan điểm của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, con người Việt Nam; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vịnhằm phát huy văn hóa, sức mạnh con người Đắk Nông, góp phần xây dựng quê hương,đất nước

IV. Công tác cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 1228/UBND-TH ngày 16/3/2022 v/v thực hiện công tác cải cách hành chính định kỳ.

2. Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 về kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2023, chủ đề là: “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ gắn với xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số”; bám sát các mục tiêu của Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 20-NQ/TU,ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1271/QĐ-UBND, ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021 -2025 để bảo đảm triển khai đồng bộ các nội dung.

3. Kế hoạch số 831/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 04/11/2022 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

4. Công văn số 26/SNV-CCHCVTLT ngày 09/01/2023 của Sở Nội vụ v/v triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023.

5. Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 05/7/2023 Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2023. Tổ chức phổ biến, quán triệt  nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và người lao đông của Sở về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS năm 2023 nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn,góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

6. Thông báo số 1461/TB-SXD ngày 08/8/2023 của Sở Xây dựng Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP của Chính phủ nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

7. Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 7/8/2023 của UBND tỉnh về Quyết định ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tổ chức

8. Công văn số 5375 ngày 14/09/2023 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tập trung rà soát cắt giảm những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh

9. Kế hoạch số 580/KH-UBND ngày 8/9/2023 về triển khai Kế hoạch triển khai nhân rộng sáng kiến cải cách hành chính "Ngày không viết" và " Ngày không hẹn" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phổ biến triển khai kế hoạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và triển  khai, tuyên  truyền có  hiệu  quả trên  các ứng dụng mạng xã hội (facebook, zalo,...).

10. Quyết định 1147/QĐ-UBND ngày 7/9/2023 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

11. Công văn số 5739/UBND-PNC ngày 29/9/2023 của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

12. Kế hoạch số 443/BC-UBND ngày 11/07/2023 về Kế hoạch triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2023.

13.  Triển khai xây dựng Kế hoạch số 1277/KH-SXD của Sở Xây dựng  ngày 17/7/2023 Thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 phối  hợp  có  hiệu  quả với các đơn vị liên  quan  nhằm nâng cao năng lực cạnh  tranh  của  ngành,  giúp  cho  tỉnh  thông  qua  các  giải  pháp  cụ thể để nâng  cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

V. Quốc phòng, An ninh trật tự

1.Công văn số 879/SNV-CCVC của Sở Nội vụ theo dõi công tác phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm,vi phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị

2. Kế hoạch số 485/KH-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

3. Công văn số 1036/STP-VBPBPL ngày 03/8/2023 của Sở Tư pháp tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em.

4. Công văn số 1830/CAT-PV01 ngày 13/9/2023 của Công an tỉnh về việc hướng dẫn họp xét, đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT-BCA và Quyết định 510/QĐ-BCA, Kế hoạch 630/KH-BCA-V05 của Bộ Công an trong năm 2023.

VI. Tổ chức thực hiện

- Các đồng chí Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở theo dõi, quán triệt, phân công thực hiện nhiệm vụ nêu trên cụ thể đến từng cá nhân trong đơn vị.

- Toàn thể công chức, viên chức nghiêm túc chủ động nghiên cứu, học tập, cập nhật văn bản pháp lý nhằm phục vụ công tác chuyên môn.

 

 

Văn phòng

Lượt xem:  38 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.