Thông báo về thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (09/08/2023)
Ngày 09/8/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 1466/TB-SXD về việc thực hiện đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 

Căn cứ Kế hoạch số 34/KH-SXD ngày 06/01/2023 của Sở Xây dựng về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

 Sở Xây dựng thông báo kế hoạch đánh giá nội bộ như sau:

- Mục tiêu đánh giá: Phát hiện điểm không phù hợp trong hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO  9001:2015.

- Thời gian, nội dung đánh giá: Chương trình đánh giá nội bộ năm 2023, Kế hoạch đánh giá nội bộ (sẽ có thông báo sau).

- Nội dung : Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, báo cáo kết quả thực hiện và chuẩn bị các tài liệu kiểm chứng cụ thể như sau:

+ Cung cấp danh sách người được phân công theo dõi, phụ trách công tác ISO của phòng;

+ Mục tiêu chất lượng năm 2023;

+ Báo cáo mục tiêu chất lượng 6 tháng đầu năm 2023;

+ Danh mục tài liệu nội bộ; danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài;

+ Các phiếu yêu cầu sửa đổi, bổ sung tài liệu; Danh mục tài liêu được thu hồi(nếu có); danh mục tài liệu  được hủy bỏ (nếu có);

+ Kiểm soát hồ sơ;

+ Báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính (số liệu báo cáo từ ngày 01/01/2023 đến 20/8/2023). Trong đó

Liệt kê danh sách thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị , trong đó có bao nhiêu DVC trực tuyến một phần và toàn trình.

 Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận:….

Tổng số hồ sơ đã giải quyết :….

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn/ trễ hạn:…..

Đã hoàn thành việc cập nhật trên phần mềm https://motcua.daknong.gov.vn (nếu chưa cập nhật : ghi rõ tên thủ tục hành chính)

- Hoàn thiện các sổ sách lưu trữ theo đúng quy trình ISO đã được xây dựng.

Sau khi hoàn thành đánh giá nội, Thư ký Ban chỉ đạo ISO tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở theo quy định.

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và báo cáo gửi về Văn phòng trước ngày 25/8/2023 để tổng hợp; đồng thời tạo điều kiện để Đoàn đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Văn phòng

Lượt xem:  532 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web