Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân (11/08/2023)
Ngày 10/8/2023, UBND tỉnh Đăk Nông đã ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ và quần chúng Nhân dân trong việc triển khai thi hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng có liên quan, kịp thời hướng dẫn, giải quyết khó khắn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra 7 nội dung cần triển khai thực hiện, cụ thể sau:

1. Tổ chức quán triệt, hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai tại các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm và thực hiện các quy định của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; Tuyên truyền, phổ biến, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Quản lý nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo phạm vi quản lý. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân về biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Rà soát, đánh giá, phân loại dữ liệu cá nhân, xác định nội dung, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân: Rà soát, xác định, phân loại dữ liệu cá nhân cơ bản, dữ liệu cá nhân nhạy cảm đối với hệ thống thông tin, hoạt động thu thập, xử lý dữ liệu cá nhân. Rà soát, xác định, áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với loại hình dữ liệu cá nhân thu thập, xử lý, gồm: (1) Biện pháp quản lý do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện: (2) Biện pháp kỹ thuật do tổ chức, cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện; (3) Biện pháp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định; (4) Các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Rà soát, xác định loại dữ liệu cá nhân có nguy cơ cao bị các tội phạm hướng đến để chủ động đề xuất các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

4. Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân: Hướng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ trực tuyến, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5. Kiểm tra, giám sát hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân: Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Điều tra, xử lý hành vi thu thập, chuyển giao, mua, bán trái phép thông tin cá nhân: Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm hành vi thu thập, chuyển giao, mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; bảo hiểm; kinh doanh bất động sản; thương mại điện tử; trò chơi điện tử; mạng xã hội; viễn thông, Internet…

7. Bảo đảm điều kiện hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân: Bảo đảm tài chính thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định, bao gồm dự toán từ nguồn ngân sách nhà nước; ủng hộ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh và các nguồn thu hợp pháp khác.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

File đính kèm: KH số 521/KH-UBND ngày 10/8/2023

 

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  136 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 3 1 2 3
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web
.