Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở Xây dựng năm 2023 (27/10/2023)
Ngày 27/10/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2127/BC-SXD về việc báo cáo kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở Xây dựng năm 2023

thực hiện việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân trên dịa bàn tỉnh đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở.Thời gian khảo sát: Từ ngày 27/7/2023đến ngày27/10/2023

Nhằm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức của Sở Xây dựng. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân phát huy vai trò giám sát và tham gia vào công tác cải cách hành chính. Nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của tổ chức, cá nhân từ đó để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công và nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tổ chức, cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sở Xây dựng đã thực hiện việc khảo sát, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân trên dịa bàn tỉnh đối với việc giải quyết thủ tục hành chính và thực thi công vụ của công chức thuộc Sở, đến nay đã hoàn thành kết quả cụ thể như sau:

- Số phiếu được gửi bằng đường bưu điện và trên hệ thống văn bản điện tử: 100 phiếu.

- Số phiếu nhận lại kết quả từ các đơn vị: 38 phiếu.

- Số phiếu đánh giá trực tuyến trên trang thông tin điện tử: 0 phiếu.

- Số phiếu gửi qua địa chỉ mail công vụ:  0 phiếu.

- Đánh giá trên cơ sở các tiêu chí góp ý:

I. Công chức:

1. Nghiệp vụ của công chức khi tiếp xúc, hướng dẫn thủ tục hành chính và các yêu cầu có liên quan: Nắm vững nghiệp vụ 23/38 tỷ lệ 61%; có 3/38 tỷ lệ 8% giải quyết công việc còn lúng túng

2.Tinh thần trách nhiệm của công chức khi thực thi nhiệm vụ, hướng dẫn giải quyết công việc: Tinh thần trách nhiệm cao 19/38 tỷ lệ 50%; có 1/38 Thiếu trách nhiệm, còn đùn đẩy trách nhiệm tỷ lệ 3%

3. Thái độ công chức khi tiếp xúc với Tổ chức/ cá nhân đến liên hệ giải quyết công việc: Vui vẻ, hòa nhã 19/38 tỷ lệ 50%; có 01/38 tỷ lệ 3% thiếu thiện cảm, khó chịu.

4.Việc hướng dẫn của công chức: Tận tình đầy đủ 25/38 tỷ lệ 66%; tuy nhiên có đến 6/38 tỷ lệ 16% hướng dẫn chưa đầy đủ.

 II. Công khai:

1. Các hình thức công khai thủ tục hành chính đã được triển khai, thực hiện đầy đủ, phổ biến thông tin rộng rãi dễ tiếp cận

2.Việc công khai thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử của Sở và cổng dịch vụ công, trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh: Công khai nhưng không đầy đủ nội dung 8/38 tỷ lệ 21%

3. Thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành: Rườm rà, cần cải tiến thêm 12/38 tỷ lệ 32%

 III. Thời gian giải quyết:

1. Thời gian trả kết quả, giải quyết hồ sơ so với thời gian hẹn: 02/38 trả quá hạn tỷ lệ 5%.

2.Thời gian quy định giải quyết hồ sơ theo thủ tục hiện hành: Hợp lý và chấp nhận được.

3. Thời gian chờ để giải quyết hồ sơ: Chờ đợi rất lâu do đông người 02/38 chiếm tỷ lệ 5% và do công chức xử lý chậm 01/38 tỷ lệ 3%

4. Số lần đi lại để liên hệ giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, công dân từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả (kể cả các quy trình theo dịch vụ Bưu chính công ích): Chỉ có 19/38 tỷ lệ 50% được xử lý 01 lần theo quy định, tỷ lệ 02 lần trở lên còn chiếm tỷ lệ cao.

 IV. Cơ chế giám sát, góp ý:

1. Các điều kiện để phản ánh, kiến nghị: Có, đầy đủ chỉ có 17/38 phiếu, đạt tỷ lệ 45%.

2.Việc tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý những lần trước: Có tiếp thu và cải thiện có 24/38 phiếu, chiếm tỷ lệ 63%

 V. Mức độ hài lòng: Rất hài lòng có 06/38, chiếm tỷ lệ 16%; Hài lòng 29/38 chiếm tỷ lệ 76%; Không hài lòng 03/38 chiếm tỷ lệ 8%.

Tóm lại:  Tỷ lệ số phiếu được phản hồi còn chiếm tỷ lệ không cao so với số lượng phiếu phát ra, nguyên nhân do chưa được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức trong việc phản hồi ý kiến.

 Trên cơ sở tiếp nhận số phiếu phản hồi, mức độ hài lòng theo các tiêu chí đạt mức trung bình, còn nhiều tồn tại cần phải khắc phục. Việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, công khai thủ tục hành chính được thực hiện tập trung tại Trung tâm Hành chính công; hệ thống phần mềm một cửa điện tử được đưa vào triển khai, bước đầu tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nắm bắt thông tin, tra cứu hồ sơ, đảm bảo đúng quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; cải thiện mối quan hệ phối hợp công tác để giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân giữa các cơ quan. Tuy nhiên, việc theo dõi, cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên một cửa điện tử còn chậm, nên hệ thống báo lỗi chậm trên hệ thống phần mềm.

 

Thanh Lam - Văn phòng

Lượt xem:  188 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web