Hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng dự án dự án Khu dân cư Tổ 5, phường Nghĩa Trung (14/12/2023)
Ngày 13/12/2023 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 2579/SXD-CLCT gửi: Công ty CP bất động sản Gia Nghĩa
(Địa chỉ: Tổ 5, phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về việc hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng dự án dự án Khu dân cư Tổ 5, phường Nghĩa Trung

 

Thực hiện Quyết định số 1615/QĐ-UBND ngày 29/11/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông  về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu dân cư Tổ 5, phường Nghĩa Trung; Công văn số 7562/UBND-NNTNMT ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục thực hiện dự án Khu dân cư Tổ 5, phường Nghĩa Trung.

Sau khi xem xét, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Về quy hoạch.

Dự án này đã có quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND thành phố Gia Nghĩa phê duyệt tại Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 17/12/2021.

Đề nghị nhà đầu tư khi lập dự án đầu tư theo quy hoạch được duyệt, trường hợp dự án đầu tư có thay đổi so với quy hoạch thì phải lập quy hoạch điều chỉnh để thẩm định, phê duyệt làm cơ sở lập dự án.

2. Về thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án.

Đây là dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác nên chủ đầu tư là người chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (gọi chung là dự án đầu tư), đồng thời phải được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo Quyết định số 1615/QĐ-UBND thì đây là dự án hỗn hợp có tổng mức đầu tư khoảng 883.466.737.000 đồng (thuộc nhóm A theo Luật Đầu tư công), do đó Bộ Xây dựng (là Cơ quan chuyên môn về xây dựng) thẩm định. Tuy nhiên hiện nay dự án chưa được lập, do đó Sở Xây dựng chưa đủ cơ sở khẳng định chính xác loại công trình để xếp nhóm dự án, vì vậy đề nghị trước khi trình thẩm định nhà đầu tư gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để rà soát lại cho chính xác Cơ quan chuyên môn cấp nào thẩm định.

Trên cơ sở kết quả thẩm định dự án của Cơ quan chuyên môn về xây dựng, người chủ trì thẩm định của chủ đầu tư tổng hợp thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền của mình theo quy định của Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14, trình chủ đầu tư phê duyệt dự án.

3. Về thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định và tự phê duyệt thiết kế. Tuy nhiên đây là công trình ảnh hưởng đến an toàn và lợi ích cộng đồng nên phải thuê đơn vị tư vấn đủ điều kiện năng lực thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho việc thẩm định.

Nội dung thẩm định theo Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14.

Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán (nếu thấy cần thiết).

4. Về cấp giấy phép xây dựng:

Công trình thuộc đối tượng cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh.

Thẩm quyền cấp giấy phép: Sở Xây dựng đối với công trình cấp II trở lên, UBND thành phố đối với cấp công trình còn lại.

5. Về kiểm tra công tác nghiệm thu.

- Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu nếu công trình do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.

- Phòng chuyên môn của UBND thành phố Gia Nghĩa (Phòng Quản lý đô thị) kiểm tra công tác nghiệm thu nếu công trình do UBND thành phố Gia Nghĩa cấp giấy phép xây dựng.

Sở Xây dựng hướng dẫn như trên để Công ty CP bất động sản Gia Nghĩa được biết và triển khai thực hiện.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở (nguồn CV số 2579/SXD-CLCT)

Lượt xem:  161 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web