Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. (24/08/2023)
Ngày 23/8/2023, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1594/SXD-CLCT gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Ban Quản lý dự án và PTQĐ các huyện, thành phố Gia Nghĩa;Các đơn vị làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

 

Thực hiện Công văn số 3663/UBND-KT ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án Đường giao thông liên xã thị trấn Ea T’ling - Trúc Sơn - Cư K’Nia - Nam Dong. Trong đó, giao Sở Xây dựng nghiên cứu hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Phụ lục gửi UBND tỉnh Đắk Nông kèm theo Công văn số 3895/NKHĐT-KTĐPLT ngày 24/5/2023 về việc rà soát các kiến nghị, đề xuất của các địa phương để điều chỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Đắk Nông (tại Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 và Công văn số 2047/SXD-CCGĐ ngày 22/10/2021) phù hợp với quy định.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị có liên quan, trong đó có Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về đầu tư công; thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công) tại Công văn số 1758/SKH-THQH ngày 15/8/2023 về việc ý kiến nội dung liên quan đến điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Sở Tư pháp tại Công văn số 1075/STP-QL&TTr ngày 11/8/2023 về việc cho ý kiến nội dung có liên quan đến nội dung điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 994/VPUBND-KT ngày 08/8/2023 về việc ý kiến liên quan đến nội dung điều chỉnh dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định Luật Đầu tư công.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị có liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông như sau:

Việc điều chỉnh dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh, các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

(Công văn này thay thế, bãi bỏ Công văn số 2047/SXD-CCGĐ ngày 22/10/2021 của Sở Xây dựng).

Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông như trên, đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện.

File đính kèm

 

Phòng QLCLCT

Lượt xem:  155 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web