Điều chỉnh Khoản 2, Mục I Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Đắk Nông. (01/11/2021)
Ngày 22/10/2021 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp; Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của UBND tỉnh Đắk Nông.

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 2166/UBND-KTN ngày 06/5/2021 và Công văn số 3404/UBND-KTN ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Ngày 14/7/2021, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1258/SXD-CCGĐ hướng  dẫn trình  tự,  thủ tục điều  chỉnh dự án đầu tư xây dựng  công trình, dự án có tính chất đặc thù về bố trí dân cư (dự án tổng thể về kinh tế - xã hội có cấu phần xây dựng) và điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Tuy nhiên, trong  quá  trình  triển  khai  thực  hiện Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 nêu trên, Sở Xây dựng nhận được phản ánh của  một số đơn vị trong  quá  trình  thực  hiện điều  chỉnh  dự án phát  sinh  một  số vướng  mắc  liên  quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư nêu tại Điểm a, Khoản 2, Mục I Công văn số: 1258/SXD-CCGĐ. Do đó, ngày 09/9/2021 Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp có sự tham dự của đại diện UBND tỉnh và đại điện Sở Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết một số vướng  mắc  liên  quan đến việc điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị dự họp và ý kiến thống nhất của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Công văn 201/VP-CTHĐND ngày 13/10/2021 v/v góp ý hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông. Sau khi tổng hợp, Sở Xây dựng điều chỉnh nội dung hướng  dẫn trình  tự,  thủ tục điều  chỉnh dự án đầu tư xây dựng  công trình, dự án có tính chất đặc thù về bố trí dân cư (dự án tổng thể về kinh tế - xã hội có cấu phần xây dựng) và điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tại Khoản 2, Mục I Công văn số: 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng như sau:

- Điều chỉnh Khoản 2, Mục I Công văn số: 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 của Sở Xây dựng:

“2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng: Các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và thời gian quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm A, B, C:

a) Trường hợp dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa quyết định đầu tư, nếu có thay đổi nội dung của Quyết định chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo Điều 34 Luật Đầu tư công.

b) Trường hợp dự án đã được cấp thẩm quyền quyết định đầu tư, đang trong quá trình thực hiện, việc điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án.

c) Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi nội dung tổng mức đầu tư trong chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư trình đề xuất điều chỉnh dự án lên Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tham mưu việc điều chỉnh, các bước cụ thể như sau:

- Bước 1. Xin chủ trương chấp thuận điều chỉnh dự án:

Chủ đầu tư trình hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án lên Sở quản lý công trình chuyên ngành để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định. Trong trường hợp cần thiết Sở quản lý công trình chuyên ngành tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình.

Về thủ tục, hồ sơ kèm theo tờ trình: Chủ đầu tư đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư; tổ chức thẩm định nội bộ việc điều chỉnh để hoàn chỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư công; hồ sơ pháp lý của dự án đã được phê duyệt và các tài liệu có liên quan (chi tiết hồ sơ tại Điểm a, b, c, d, Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ).

- Bước 2. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án:

Trên cơ sở đề xuất của Sở quản lý công trình chuyên ngành, Người quyết định đầu tư quyết định chủ trương điều chỉnh.

- Bước 3. Tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh:

Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định.

- Bước 4. Thẩm định dự án điều chỉnh:

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định dự án điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

- Bước 5. Phê duyệt dự án điều chỉnh:

Cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt.”

Sở Xây dựng điều chỉnh Khoản 2, Mục I Công văn số: 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình và dự án có tính chất đặc thù về bố trí dân cư (dự án tổng thể về kinh tế - xã hội có cấu phần xây dựng) và điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh như trên. Đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành và các Chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Các nội dung khác thực hiện theo Công văn số 1258/SXD-CCGĐ ngày 14/7/2021 v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình và dự án có tính chất đặc thù về bố trí dân cư (dự án tổng thể về kinh tế - xã hội có cấu phần xây dựng) và điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền.

 

Chi Cục giám định Xây dựng

Lượt xem:  197 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web