Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông (14/07/2021)
Ngày 14/7/2021, Sở Xây dựng Đắk Nông đã ban hành Công văn số 1258/SXD-CCGĐ gửi Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư,Tài chính, Tư pháp; Các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; Các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Theo đó, thực hiện Công văn số 2166/UBND-KTN ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v tham mưu xử lý đề nghị chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án. Ngày 23/6/2021, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh Dự thảo văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng, dự án có tính chất đặc thù về bố trí dân cư (dự án tổng thể về kinh tế - xã hội có cấu phần xây dựng) và điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng tại Công văn số 1138/SXD-CCGĐ.

Để giải quyết việc điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thống nhất, tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành, trên cơ sở nhiệm vụ được giao tại Công văn số 3404/UBND-KTN ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, trong đó tại Mục 1. Giao Sở Xây dựng ban hành Văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về nội dung hướng dẫn; hoàn thành trước ngày 15/7/2021. Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án, điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông như sau:

I. Điều chỉnh dự án đối với dự án đầu tư xây dựng.

1. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn đầu tư công chỉ được thực hiện trong các trường hợp được quy định chi tiết tại Khoản 1, Điều 61 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Khoản 18, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Khoản 2, Điều 43 Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019. Theo đó, việc điều chỉnh dự án chỉ thực hiện trong thời gian thực hiện dự án.

2. Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định Luật Đầu tư công và Luật Xây dựng.

a) Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi nội dung trong chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư phải trình đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi tổ chức điều chỉnh dự án. Trình hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu việc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

b) Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi nội dung trong chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư trình đề xuất điều chỉnh dự án lên Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành để tham mưu việc điều chỉnh, các bước cụ thể như sau:

- Bước 1. Xin chủ trương chấp thuận điều chỉnh dự án:

Chủ đầu tư trình hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án lên Sở quản lý công trình chuyên ngành để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định. Trong trường hợp cần thiết Sở quản lý công trình chuyên ngành tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan trước khi trình.

Về thủ tục, hồ sơ kèm theo tờ trình: Chủ đầu tư đánh giá lại toàn bộ quá trình thực hiện dự án đầu tư; tổ chức thẩm định nội bộ việc điều chỉnh để hoàn chỉnh báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư công; hồ sơ pháp lý của dự án đã được phê duyệt và các tài liệu có liên quan (chi tiết hồ sơ tại Điểm a, b, c, d, Điều 22 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 26/4/2020 của Chính phủ).

- Bước 2. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án:

Trên cơ sở đề xuất của Sở quản lý công trình chuyên ngành, Người quyết định đầu tư quyết định chủ trương điều chỉnh.

- Bước 3. Tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh:

Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định.

- Bước 4. Thẩm định dự án điều chỉnh:

Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì thẩm định dự án điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

- Bước 5. Phê duyệt dự án điều chỉnh:

Cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

3. Trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án Đối với các dự án có tính chất đặc thù về bố trí dân cư (dự án tổng thể về kinh tế - xã hội  có cấu phần xây dựng):

Đối với các dự án có tính chất đặc thù về bố trí dân cư (dự án tổng thể về kinh tế - xã hội  có cấu phần xây dựng) được quyết định đầu tư theo quy định hiện hành. Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự án tổng thể để làm cơ sở điều chỉnh dự án thành phần theo trình tự các bước như sau:

- Bước 1. Xin chủ trương chấp thuận điều chỉnh dự án:

Chủ đầu tư trình hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án lên Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh quyết định. Trong trường hợp cần thiết Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi trình.

Về thủ tục, hồ sơ kèm theo tờ trình: Như quy định đối với dự án đầu tư xây dựng thông thường tại Điểm 1.

- Bước 2. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án:

Trên cơ sở đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Người quyết định đầu tư quyết định chủ trương điều chỉnh.

- Bước 3. Tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh:

Sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án, Chủ đầu tư tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định.

- Bước 4. Thẩm định dự án điều chỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định dự án điều chỉnh.

- Bước 5. Phê duyệt dự án điều chỉnh:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

II. Điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng.

1. Điều kiện, nguyên tắc điều chỉnh tiến độ hợp đồng theo quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Điều 36; Khoản 1, Khoản 2, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

2. Đối với việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng không làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng đã ký kết thì Chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận, thống nhất việc điều chỉnh (theo khoản 3, Điều 39, Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng).

3. Đối với việc điều chỉnh tiến độ làm kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng thì thực hiện các bước như sau:

- Bước 1. Chủ đầu tư trình Sở quản lý công trình chuyên ngành để tham mưu, đề xuất Người quyết định đầu tư quyết định chủ trương điều chỉnh.

Lưu ý: Chủ đầu tư phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của mỗi bên dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP và nội dung hợp đồng đã ký kết; kèm hợp đồng và hồ sơ liên quan; phải xử lý trách nhiệm chủ quan trước khi đề nghị điều chỉnh.

- Bước 2. Phê duyệt chủ trương điều chỉnh:

Trên cơ sở đề xuất của Sở quản lý công trình chuyên ngành, Người quyết định đầu tư quyết định chủ trương điều chỉnh.

- Bước 3. Chủ đầu tư căn cứ quyết định của người quyết định đầu tư để thực hiện việc điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng theo quy định.

Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình và dự án có tính chất đặc thù về bố trí dân cư (dự án tổng thể về kinh tế - xã hội có cấu phần xây dựng) và điều chỉnh tiến độ, thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành và các chủ đầu tư triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn xử lý theo thẩm quyền.

Chi Cục giám định Xây dựng

Lượt xem:  2,903 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web