Hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. (29/04/2021)
Ngày 28/4/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 734/SXD-CCGĐ gửi: Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa về việc hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2021 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông v/v ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

Thực hiện Công văn số 1606/UBND-KTN ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn quy trình thực hiện nhiệm vụ dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019, trong đó tại Mục 1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng quy định pháp luật hiện hành, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về nội dung hướng dẫn; hoàn thành trước ngày 20/4/2021.

Ngày 16/4/2021, Sở Xây dựng có Công văn số 663/SXD-CCGĐ v/v đề nghị góp ý Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện trình tự thủ tục giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP, gửi lấy ý kiến góp ý của Sở Tư pháp và Sở Tài chính.

Sau khi hoàn chỉnh Dự thảo theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 427/STP-QL&TTr  ngày 20/4/2021, Sở Xây dựng hướng dẫn một số quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công thực hiện nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu.

Theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông v/v ban hành danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

2. Các phương thức thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí nhà nước, gồm có 03 phương thức:

- Giao nhiệm vụ,

- Đặt hàng,

- Đấu thầu.

Điều kiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công được quy định chi tiết tại Chương II, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

3. Quản lý ngân sách nhà nước nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công (trình tự, thủ tục thực hiện).

3.1. Lập dự toán

Các cơ quan, đơn vị có nhu cầu giao ngân sách thực hiện dịch vụ sự nghiệp công, tổ chức lập dự toán chi tiết theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Chi tiết theo quy định tại Khoản 2, Điều 22 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP).

3.2. Phân bổ và giao dự toán

- Việc phân bổ, giao dự toán nhiệm vụ, đặt hàng của cơ quan quản lý cấp trên cho đơn vị sự nghiệp công lập; dự toán đặt hàng, đấu thầu cho nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác; nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (hoặc dự toán giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định), thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước, quy định của pháp luật khác có liên quan và quy định tại Nghị định này.

- Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan quản lý cấp trên phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị trực thuộc, trong đó phân rõ dự toán giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; dự toán kinh phí trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích.

(Chi tiết theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP).

4. Thực hiện dự toán và quyết toán kinh phí

 Thực hiện theo quy định chi tiết tại Điều 24, Điều 25 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.

 Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng về trình tự, thủ tục thực hiện nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị các đơn vị có ý kiến phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Chi Cục giám định Xây dựng

Lượt xem:  2,137 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Liên kết web