Hướng dẫn xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình. (06/02/2024)
Ngày 06/02/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 257/SXD-QLCLCT gửi: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Ban QLDA và PTQĐ các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Các chủ đầu tư về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình.

.

Trong thời gian qua, Sở Xây dựng nhận hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, trong đó việc chủ đầu tư áp dụng định mức dự toán xây dựng còn tùy tiện, chưa phù hợp với quy định. Để đảm bảo việc áp dựng định mức dự toán xây dựng khi lập dự toán xây dựng công trình đúng quy định, Sở Xây dựng Đắk Nông đề nghị Chủ đầu tư tổ chức thực hiện xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình như sau:

1.Quy định xác định định mức dự toán mới, định mức dự toán cần điều chỉnh:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, trong quá trình lập dự toán xây dựng chủ đầu tư xem xét, quyết định việc sử dụng định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, làm cơ sở lập đơn giá, xác định dự toán xây dựng. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực để xác định, thẩm tra các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Do đó, trong quá trình lập dự toán xây dựng chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh phù hợp với quy định nêu trên.

2.Thẩm quyền thẩm định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán.

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung liên quan (gồm định mức dự toán mới, điều chỉnh) theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

3. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu và kết quả tính toán xác định định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh theo quy định. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

Sở Xây dựng hướng dẫn xác định định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng cho công trình như trên để các chủ đầu tư, các tổ chức cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

 

Phòng QLCLCT

Lượt xem:  124 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web