Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng (23/02/2024)
Ngày 22/02/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 324/SXD-QLCLCT gửi: Các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Ban QLDA và PTQĐ các huyện và thành phố Gia Nghĩa; Các chủ đầu tư về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

Trong thời gian qua, một số chủ đầu tư chưa thực hiện các quy định của pháp luật về nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; nộp hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng chưa đúng thời gian theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Để khắc phục việc thực hiện công tác nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào khai thác, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật, Sở Xây dựng hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu:

+ Đối tượng công trình phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

+ Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu thực hiện theo quy định tại
khoản 2, Điều 24, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ .

2. Về thời gian nộp hồ sơ nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng:

 Tại điểm a khoản 6 Điều 24 Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ:

a) Trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình theo quy định tại Điều 23 Nghị định này, chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Phụ lục VI Nghị định này tới cơ quan chuyên môn về xây dựng;

Tại khoản 1 Điều 23. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ:

“1. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Các công việc xây dựng đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

b) Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định này;

c) Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;”

Với các nội dung nêu, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư trước 15 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc trước 10 ngày đối với công trình còn lại so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình. Chủ đầu tư phải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu theo theo quy định.

3. Các công trình xây dựng không thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng theo tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP  ngày  26/01/2021 của Chính phủ như đã nêu trên sẽ bị xử phạt theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng:

“ Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi đưa bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu theo quy định”.

Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng để các chủ đầu tư được biết và thực hiện

 

CV số 324/SXD-QLCLCT của Sở Xây dựng

Lượt xem:  63 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 2 1 2
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web