Triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước (07/11/2023)
Ngày 06/11/2023, Sở Xây đựng đã ban hành Công văn số 2212/SXD-VP về việc triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước

 

Thực hiện Công văn số 6216/UBND-TH ngày 18/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Xây dựng yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả nội dung Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ đến công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình, nhất là đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của công chức, viên chức, người lao động trong xử lý công việc, chủ động, tích cực và thực hiện kịp thời, hiệu quả, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng những nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở giao; tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4082/UBND-TH ngày 19/07/2023 của UBND tỉnh và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở tại Công văn số 1696/TB-SXD ngày 07/9/2023 về thực hiện lề lối làm việc, quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ và thực thi công vụ của công chức, viên chức và người lao động

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để công chức, viên chức, người lao động yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

2. Đối với công tác cải cách hành chính đề nghị các phòng chuyên môn tham gia trực tiếp giải quyết hồ sơ TTHC nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Quyết tâm giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, hiệu quả, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, thuận tiện; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực. Xử lý nghiêm các cá nhân có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Nông đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại địa chỉ  https://dichvucong.daknong.gov.vn. Thanh toán phí, lệ phí thủ tục hành chính đã được niêm yết trên Cổng dịch vụ công của tỉnh các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở chuyển đổi từ hình thức nộp trực tiếp sang hình thức nộp trực tuyến.

 3. Giao Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc, triển khai hiệu quả Công văn này và kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở xử lý đối với những trường hợp không chấp hành đúng yêu cầu làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc chung.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  268 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web