Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 01 năm 2024 (24/01/2024)

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Về cải cách việc quy định TTHC

1.1 Kết quả đánh giá tác động và thẩm định TTHC trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định TTHC: Không

1.2. Kết quả cắt giảm, đơn giản hóa quy định, TTHC

a) Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ: Không

b) Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số số 1085/QĐ- TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: Khồn

c) Kết quả thực thi phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ: Không

 d) Kết quả thực thi 19 Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư: Không

1.3. Tổng số TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Số lượng TTHC được hành mới: Không

2. Về cải cách việc thực hiện TTHC

2.1. Kết quả công khai, minh bạch trong thực hiện TTHC

Việc ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công CCHC: Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 38/KH-SXD ngày 05/01/2023 về cải cách hành chính năm 2024, đề ra 07 nội dung và 38 hoạt động

-Tuyên truyền CCHC: Triển khai xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024. Thông qua cuộc họp, hội nghị, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã có những chỉ đạo, quán triệt một số nội dung về quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC. Những thông tin cần biết về chủ trương, chính sách pháp luật mới được thông báo định kỳ đến toàn thể CCVC và NLĐ. Hình thức truyên truyền thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó tập trung việc cập nhật tin tức lên chuyên mục riêng tại trang thông tin điện tử (sxd.daknong.gov.vn).         

- Kiểm soát thủ tục hành chính: Ban hành kế hoạch 73/KH-SXD ngày 11/01/2024 về việc Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng năm 2024 nhằm  Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC; kịp thời phát hiện để loại bỏ hoặc chỉnh sửa quy định TTHCkhông cần thiết, không còn phù hợpvà gây khókhăn cho hoạt động của tổ chức,cá nhân; bảo đảm quy định TTHC đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện TTHC

2.2. Kết quả giải quyết TTHC

- Từ ngày 21/12/2023 đến  ngày  20/01/2024, kết  quả giải  quyết  TTHC:  Tiếp nhận 15 hồ sơ (tồn kỳ trước 09 hồ sơ  ). 

- Hồ Sơ đã giải quyết 32 hồ sơ trong đó trước hạn 29 hồ sơ, đúng hạn 1 hồ sơ và trễ 02  hồ sơ  . 

- Hồ Sơ đang giải quyết0 8 hồ sơ trong đó trong hạn là 08 hồ sơ ( có phụ lục kèm theo)

 2.3. Kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT):

- Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng hiện nay là 57 thủ tục(40 hình thức toàn trình và 17 hình thức một phần trực tiếp), trong đó đã đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết từ 10% trở lên đối với 51 thủ tục.

- Trong kỳ báo cáo tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 11 hồ sơ (đạt tỷ lệ 42.3% (11/26 hồ sơ)).

2.4. Kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC:

Theo Kế hoạch lộ trình số hóa của đơn vị gồm 02 giai đoạn: Giai đoạn 01 (từ tháng 12/2022 đến 07/2023, số hóa tối thiểu 50%), Giai đoạn 02 (từ tháng 08/2023 đến năm 2025, hoàn thành 100%).Sở đã phối hợp, thực hiện tích hợp dịch vụ công trên Cổng DVC của tỉnh với Cổng DVC quốc gia theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính phủ tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ Tướng Chính phủ

Ngày 17/01/2024 Sở Xây dựng đã phối hợp với VNPT tỉnh Đắk Nông  tổ chức Hội nghị Tập huấn thực hiện chữ ký số và số hóa kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống một cừa điện tử  tỉnh Đắk Nông cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các phòng đợn vị, trực thuộc Sở Xây dựng và công chức, viên chức được giao thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến kiểm soát TTHC nhằm trang bị kiến thức, nâng cao nghiệp vụ cho công chức đầu mối kiểm soát TTHC của các phòng, đơn vị thuộc Sở , trong thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Đồng thời,; nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, tạo thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, tạo bước thay đổi đột phá trong các quy trình xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện nâng cao chất lượng cải cách TTHC của Sở Xây dựng.

3. Kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị

- Tình hình tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) về quy định và hành vi hành chính: Không phát sinh hồ sơ.

- Tình hình tiếp nhận và xử lý PAKN về quy định kinh doanh theo mục IX Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính phủ: Không phát sinh.

II ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác kiểm soát TTHC đã được Sở,Xây dựng triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo thời gian, yêu cầu, chất lượng phục vụ dịch vụ công ngày được nâng cao thông qua thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công; các thủ tục hành chính được cải cách theo hướng nhanh gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đồng thời kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức, viên chức đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế -xã hội.

III NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA THÁNG TIẾP THEO

1.Tiếp tục rà soát, thống kê thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trình UBND tỉnh công bố kịp thời theo quy định; Niêm yết công khai và tổ chức phối hợp với các đơn vị có liên quan cập nhật cơ sở dữ liệu, hệ thống một cửa điện tử.

2. Phối hợp với Trung tâm hành chính công tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống trực tuyến.

3. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tập trung cắt giảm thành phần hồ sơ.

4. Phối hợp thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Kế hoạch 196/KH- UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông.

 

Văn phòng

Lượt xem:  141 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web