Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2024 (11/03/2024)
Ngày 8/3/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 438/SXD-QHKT&PTĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2024

1.1. Mục tiêu

 Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực, chủ động, đồng bộ của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính; triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu về cải cách hành chính năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023.

 Tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển, cải thiện chỉ số PCI tỉnh.

  Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách liên quan đến các lĩnh vực quản lý ngành xây dựng nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân đầu tư xây dựng phát triển sản xuất kinh doanh.

  Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và gắn trách nhiệm cụ thể từng cá nhân, đơn vị; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được công khai, rà soát được kiến nghị đơn giản hóa.

  Tất cả các thông tin được phép công khai như quy hoạch, cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực quản lý được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử Sở Xây dựng.

  Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp đầu tư kinh doanh thuận lợi, ổn định.

 1.2. Một số chỉ tiêu cụ thể

 100% thủ tục hành chính (TTHC) được công khai, minh bạch theo quy định tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử cơ quan;

 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý kịp thời; từ 95% trở lên hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn.

 Triển khai hoàn thành 100% nhiệm vụ kế hoạch chuyển đổi số năm 2024.

  Đẩy mạnh việc giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ các TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

  2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

 Để đạt được mục tiêu đề ra, tham mưu tốt nhiệm vụ được giao nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Giám đốc Sở giao nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị như sau:

 2.1. Phòng Quy hoạch Kiến trúc và Phát triển đô thị

 - Chủ trì tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại mục 5, phụ lục kèm theo Kế hoạch 52/KH-UBND:

 + Triển khai áp dụng các giải pháp chuyển đổi số vào giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch, cấp phép xây dựng;

 + Chủ trì giải quyết và công khai kết quả giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện cấp phép xây dựng và các thủ tục khác có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch.

 - Tiếp tục rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quy hoạch, cấp phép xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt (nếu có);

 - Tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện và thành phố Gia Nghĩa, thực hiện công khai các quy hoạch xây dựng đã được rà soát, phê duyệt theo quy định (sau khi các đồ án quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng liên vùng huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt).

 2.2. Các phòng, đơn vị trực thuộc

 Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức họp, phổ biến, để nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực, chủ động, đồng bộ của toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan về công tác cải cách hành chính; triển khai các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu về cải cách hành chính năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1794/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc gia năm 2024; Chương trình số 23-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch số 38/KH-SXD ngày 05/01/2024 của Sở Xây dựng về cải cách hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2024; Kế hoạch số 69/KH-SXD ngày 11/01/2024 của Sở Xây dựng về ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng năm 2024; Kế hoạch số 73/KH-SXD ngày 11/01/2024 của Sở Xây dựng về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng năm 2024; Kế hoạch số 87/KH-SXD ngày 15/01/2024 của Sở Xây dựng về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Xây dựng Đăk Nông năm 2024; Công văn số 246/KH-SXD ngày 05/02/2024 của Sở Xây dựng về triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

  2.3. Thanh tra Sở

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời kết hợp với công tác tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân chấp hành đúng các quy định trong quá trình hoạt động.

  2.4. Văn phòng

 - Kiểm tra, rà soát hạ tầng mạng, máy móc thiết bị liên quan, đề xuất kế hoạch cải tạo, nâng cấp; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được liên tục, an toàn;

  - Chủ trì đăng tải những chương trình, kế hoạch công tác, các quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Công bố đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định liên quan đến TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng;

  - Phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu ban hành, điều chỉnh kịp thời những thủ tục hành chính có liên quan đến chức năng quản lý ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, sửa đổi hoặc kiến nghị sửa đổi các quy trình và thủ tục hành chính còn bất cập, trong đó, tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình, thủ tục và thực hiện tối đa các thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm cắt giảm mạnh mẽ gánh nặng chi phí không chính thức, theo đúng yêu cầu Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 về việc ban hành Chương trình cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

  3. Tổ chức thực hiện.

  - Các Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, rà soát việc thực hiện kế hoạch này đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Các phòng được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ và thời gian hoàn thành. Các phòng được giao nhiệm vụ phối hợp cần tăng cường trách nhiệm, tích cực thực hiện các nhiệm vụ được phân công phối hợp, góp phần hoàn thành các nội dung đã đề ra. Kết quả thực hiện, các đơn vị báo cáo định kỳ 6 tháng trước ngày 30/5, báo cáo năm trước ngày 30/11 gửi về Văn phòng để tổng hợp, trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

- Văn phòng chủ trì phối hợp cùng với các phòng có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra, theo dõi đôn đốc, nhắc nhở các phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tổng hợp theo dõi, báo cáo kịp thời.

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở

Lượt xem:  105 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web