Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2024 (11/03/2024)
Ngày 07/3/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 422/BC-SXD về việc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính Quý I năm 2024

Thực hiện công văn số 1228/UBND-TH ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh Đăk Nông v/v thực hiện chế độ báo cáo định kỳ công tác cải cách hành chính.

Sở Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Qúy I năm 2024 (từ ngày 05/12/ 2024 đến ngày 05/03/ 2024), nội dung như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo, điều hành

- Sở Xây dựng đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về thực hiện cải cách  hành  chính (CCHC) và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, gắn liền vớicông tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, đã xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai đồng bộ, cụ thể: Kế hoạch số 38/KH-SXD ngày 05/01/2024 của Sở Xây dựng v/v Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2024; Kế hoạch số 73/KH-SXD ngày 11/01/ 2024 v/v Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng năm 2024; Kế hoạch số 69/KH-SXD ngày 11/01/2024 v/v ứng dụng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Xây dựng năm 2024.

- Phân công trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: Tổ chức họp phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở (Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/7/ 2024).

2. Công tác tuyên truyền: Triển khai xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm  2024. Thông qua cuộc họp, hội nghị, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở đã có những chỉ đạo, quán triệt một số nội dung về quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị. Những thông tin cần biết về chủ trương, chính sách mới được đơn vị thông báo định kỳ hàng tháng đến toàn thể CCVC và NLĐ. Trong thời gian qua, Sở đã tổ chức làm việc với UBND các huyện, thành phố về về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Cải cách thể chế

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về Chính sách hỗ trợ tổ chức, hộ gia đình trong đô thị, khu dân cư tập trung xây dựng công trình, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tính đến thời điểm báo cáo,Sở Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh đảm bảo thời gian quy định.

- Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật: Ban hành kế hoạch số 248/KH-SXD          ngày 05/02/2024 nhằm Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Xây dựng để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

Trong quý I năm 2024 công tác tự kiểm tra việc theo dõi thi hành pháp luật tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo kế hoạch được triển khai kịp thời và hiệu quả. Qua đó đã kịp thời hướng dẫn và nhắc nhở các đơn vị tích cực trong công tác phối hợp đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn,vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Kết quả thực hiện tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật: Ban hành kế hoạch số 260/KH-SXD ngày 06/02/2024 triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024. Thường xuyên thông báo chủ trương, chính sách mới được đơn vị thông báo định kỳ đến toàn thể CCVC và NLĐ thông qua hình thức đăng tải lên trang thông tin điện tử, hệ thống phần mềm quản lý nội bộ và các hình thức online khác, hạn chế tổ chức họp trực tiếp.

- Kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: Ban hành kế hoạch số 134/SXD-TTr ngày 19/01/2024 v/v kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Sở Xây dựng Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Xây dựng.     

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC: Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch số 05/KH-SXD ngày 03/01/2023 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022-2025 qua đó tập trung rà soát, cắt giảm thành phần hồ sơ không cần thiết trong một số TTHC. Thực hiện việc rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý có liên quan đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổng hợp hồ sơ công bố, công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ về những lĩnh vực quản lý nhà nước ngành xây dựng.

Tổng hợp, cập nhật số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương: Thường xuyên phối hợp với Trung tâm Hành chính công thực hiện công bố, niêm yết, thu phí, lệ phí TTHC và phối hợp với Viễn thông Đắk Nông hoàn thiện, cập nhật các quy trình giải quyết hồ sơ một cửa điện tử . Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng hiện nay là 57 thủ tục(40 hình thức toàn trình và 17 hình thức một phần trực tiếp), trong đó đã đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết từ 10% trở lên đối với 51 thủ tục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

- Kết quả thực hiện chế độ một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Sở Đã rà soát, sửa đổi các biểu mẫu, tiến hành xây dựng quy trình nội bộ thực hiện một cửa điện tử đối với các thủ tục hành chính mới ban hành. Các phòng chuyên môn đã tập trung thực hiện nhiệm vụ giải quyết hồ sơ đảm bảo thời gian quy định.Qua thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của công chức từng bước được nâng lên; cải thiện mối quan hệ phối hợp công tác để giải quyết hồ sơ hành chính cho tổ chức, công dân giữa các cơ quan. Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư và đảm đảm cho sự phát triển ổn định của kinh tế-xã hội của tỉnh.Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong năm (có phụ lục kèm theo)

+ Tổng hợp, cập nhật kết quả giải quyết hồ sơ: Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 05/03/ 2024: Tiếp nhận mới 73 hồ sơ, kỳ trước chuyển qua 4 hồ sơ, đã giải quyết 49 hồ sơ (trước hạn 35, đúng hạn 11, trễ hạn 03, nguyên nhân trễ do công chức chậm xử lý trên hệ thống một cửa điện tử), đang giải quyết 16 hồ sơ.

(Có bảng phụ lục chi tiết kèm theo)

+ Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Không phát sinh.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Kết quả rà soát, hoàn thiện các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập: Thực hiện theo quy chế làm việc (Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 28/7/2023), phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở (Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/7/2023) thường xuyên rà soát, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế và tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy, chống sự chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc. khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, phân định rõ vai trò, trách nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong hoạt động chuyên môn của ngành.

- Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức lại: Trên cở sở phê duyệt danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh Đắk Nông, trong thời gian qua Sở đã thực hiện rà soát, tổ chức sắp xếp các phòng chuyên môn, điều động, bổ nhiệm đội ngũ công chức phù hợp. Đến nay bộ máy hoạt động gồm có Ban Giám đốc, 04 phòng chuyên môn (Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Quản lý nhà, Phòng Quản lý chất lượng công trình, Phòng Quy hoạch kiến trúc và Phát triển đô thị, Phòng Kinh tế và Quản lý hoạt động xây dựng), Văn phòng, Thanh tra Sở và một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (Trung tâm Quy hoạch xây dựng).

- Đánh giá về tình hình quản lý sử dụng biên chế công chức, viên chức: Tổ chức điều động bổ nhiệm 08 vị trí là trưởng phòng, phó trưởng phòng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giao trong năm 2023:

+ Sở Xây dựng: tổng số 42 người (trong đó: 37 biên chế công chức; 4 hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP kể từ ngày 22/02/2023).

+ Trung tâm quy hoạch xây dựng Đắk Nông: Tổng số 11 người ( trong đó: 01 biên chế viên chức; 10 hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP kể từ ngày 22/02/2023)

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

- Về xây dựng đề án vị trí việc làm: Tham mưu, trình UBND tỉnh phê duyệt công bố danh mục vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông.

- Kết quả thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức (thi tuyển, xét tuyển): Không.

 - Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức: Không.

- Kết quả thực hiện thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo: Không .

- Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức: Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quán triệt, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định 1205/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy tắc ứng xử,văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông. Đây là cơ sở góp phần nâng cao nhận thức của CCVC và NLĐ, xác định được vai trò, trách nhiệm với công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức: Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 (Kế hoạch 1407/KH-SXD ngày 02/8/ 2024), tập trung đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ, mới được tuyển dụng để đáp ứng tiêu chuẩn ngạch, nhu cầu phát triển bản thân.

5. Cải cách tài chính công

Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý tài chính Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm  về sử dụng biên chế và  kinh phí quản lý hành chính đối  với cơ quan nhà nước;  Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tổ chức kê khai tài sản thu nhập đối với các đối tượng  cần kê khai, đồng  thời  tiến hành công khai trên các phương tiện  thông  tin theo quy định.Qua đó, Sở ban  hành  kế hoạch  và  quản  lý  toàn bộ nguồn  vốn  ngân  sách được  phân  bổ, đảm  bảo đúng các nguyên tắc  chế độ, chính sách cho người  lao động; tổ chức quản lý sửdụng các nguồn vốn được cấp hiệu quả; theo dõi kiểm tra nội dung chi phí trong kế hoạch hàng năm do cơ quan cấp trên giao; xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

6. Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số ở địa phương: Sở đã ban hành kế hoạch số 69/KH-SXD ngày 11/01 2024 ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin năm 2024; Kế hoạch số 1913/KH-SXD ngày 17/10/2022 về triển khai thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số tại Sở Xây dựng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 06/2/2024 Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh mạng các Hệ thống: Mạng nội bộ (LAN) và Trang thông tin điện tử (Website) của Sở Xây dựng Đắk Nông; Thông báo số 55/TB-SXD ngày 09/01/2024 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông phiên bản 2.0 và Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 về việc phê duyệt kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh tỉnh Đăk Nông, phiên bản 1.0.

- Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật: Một số máy móc, thiết bị đã lỗi thời chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của các ứng dụng công nghệ thông tin, nên Sở đang rà soát để trang bị, mua sắm một số máy móc thiết bị theo dự toán đã được duyệt. Đến nay công chức, viên chức được sử dụng các thiết bị làm việc đảm bảo yêu cầu theo tiêu chuẩn.

- Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng: Không

- Kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu: Thực hiện công bố, công khai các quy hoạch xây dựng trên cổng thông tin điện tử. Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp với đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK) thu thập số liệu, để xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu GIS trên địa bàn tỉnh để cung cấp thông tin các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết đô thị trên các địa bàn các huyện, thành phố Gia Nghĩa, đến nay việc triển khai xây dựng phần mềm đã hoàn thành.

- Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng, dịch vụ nội bộ: Phần  mềm iOffice cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu xử lý văn bản của Sở,tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, rút ngắn thời gian xử lý văn bản, thuận lợi cho việc chia sẻ, sử dụng lại văn bản điện tử, giảm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

- Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp: Trang  thông  tin  điện  tử  của  Sở  với  tên  miền: sxd.daknong.gov.vn được cập nhật thường xuyên, cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin về hoạt động của đơn vị, đặc biệt là các thông tin tuyên truyền phổ biến pháp luật; công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng; cung cấp các thông tin về chỉ đạo điều hành, các ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; cập nhật các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển; thông tin về dự án, hạng mục, đầu tư, đấu thầu, mua sắm công...Từ đầu năm đến nay đã đăng tải hơn 61 tin bài, kèm hình ảnh.

-Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh: Không.

-Kết quả cung cấp dịch vụ công:

+ Tổng số thủ tục hành chính của đơn vị: 57

+ Tổng số thủ tục hành chính được áp dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình 40, một phần trực tiếp 17.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở chú trọng thường xuyên quan tâm, chỉ đạo triển khai các nội dung của kế hoạch công tác cải cách hành chính, góp phần vào việc duy trì sự thông suốt và hiệu quả trong hoạt động quản lý ngành. Từng bước nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; rà soát và đề xuất cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ không phù hợp thuộc lĩnh vực thẩm định, cấp giấy phép xây dựng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc tại đơn vị và phối hợp giải quyết thủ tục hành chính với Trung tâm Hành chính công. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản nội bộ, nâng cấp hệ thống mạng internet, đảm bảo việc vận dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn công tác.

 

Văn phòng

Lượt xem:  126 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web