Thông báo Kết quả họp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024 (26/03/2024)
Ngày 26/03/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo 568/TB-SXD về việc thông báo Kết quả họp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024

Ngày 18/03/2024 Sở Xây dựng đã tổ chức quán triệt, đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2024 và những năm tiếp theo.

 

Kết quả chỉ số cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2023 đạt 72,32 điểm, xếp lại khá, tăng 3.286 điểm so với năm 2022. Các điểm thành phần cụ thể như sau:

Lĩnh vực

Điểm tối đa

CTHĐ Thẩm định

Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

15.5

12.23

Cải cách thể chế

14

10

Cải cách thủ tục hành chính

17.5

10,86

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

10

9

Cải cách chế độ công vụ

12

11

Cải cách tài chính công

11

7.41

Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

20

15.11

Tổng cộng điểm

100

75.61

 

Xếp loại

 

Khá

  1. Một số Kết quả đạt được:

Việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựngđược Lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo thực hiện; kịp thời ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện và phục vụ cho công tác đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023, cụ thể: Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.v.v.; cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành; 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên cổng dịch vụ công tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công một phần trực tuyến; Hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân được tiếp nhận, giải quyết trước và đúng hạn; công tác báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra.

2. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác cải cách hành chính của cơ quan vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: chưa có mô hình, sáng kiến, giải pháp mới về cải cách hành chính; công tác phối hợp rà soát TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến chưa kịp thời; công tác phối hợp tuyên truyền và khuyến khích người dân, doanh nghiệp về dịch công trực tuyến thực hiện chưa thường xuyên. 

3. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Chủ trì cuộc họp   yêu cầu các phòng tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

3.1 Văn phòng Sở:  

- Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính đúng kế hoạch đề ra hằng năm

- Nghiên cứu, tìm hiểu để có Sáng kiến giải pháp mới trong công tác CCHC trong năm

- Tham mưu văn bản, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện CCHC theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, Sở Nội vụ, các ngành liên quan

- Thực hiện báo cáo về công tác chuyển đổi số đúng thời gian quy định.

3.2 Thanh tra sở

-  Thực hiện ban hành các kế hoạch và báo cáo công tác tham mưu  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đúng thời gian và quy định.

- Chủ động rà soát, kịp thời triển khai thể chế hóa triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương

3.3 Các phòng chuyên môn

- Xây dựng và thực hiện đúng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong xử lý, giải quyết TTHC

- Rà soát, cập nhật đầy đủ các nội dung, quy trình, thủ tục lên phần mền 1 cửa của tỉnh

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua phần mềm một cửa điện tử theo đúng quy định; kịp thời ban hành văn bản  xin lỗi đối với kết quả giải quyết TTHC trễ hạn; đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản nêu rõ lý do, căn cứ quy định và hướng dẫn cụ thể để tổ chức, người dân dễ hoàn thiện, tránh trường hợp trả lại với lý do không thuyết phục, hướng dẫn nhiều lần.

- Nâng cao việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử nhằm hạn chế tỷ lệ giải quyết hồ sơ chưa kịp thời, trễ hạn so với thời gian quy định

- Triển khai lập danh mục kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực (thực hiện theo hướng dẫn số 02/HD-SNV ngày 01/8/2022 của Sở Nội vụ),  đồng thời thực hiện cập nhật đầy đủ các giấy tờ có liên quan đến thành phần hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định và  triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính

3.4 Trung tâm QHXD

- Kịp thời triển khai xây dựng phương án tự của đơn vị sự nghiệp công lập trình Sở Tài chính thẩm định đảm bảo các tiêu chí tại mục cải cách tài chính công của Sở Xây dựng.

(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

 

Văn phòng

Lượt xem:  81 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web