Kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024 (26/03/2024)
Ngày 26/3/2024 Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 567/KH-SXD về việc kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựng năm 2024

 

Căn cứ Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Đắk Nông v/v Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

Sở Xây dựng đã tổ chức họp, phân tích, đánh giá, rút kinh nghiệm về quá trình triển khai thực hiện và kết quả theo từng lĩnh vực; xác định rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, xây dựng Kế hoạch khắc phục, cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC năm 2024, nội dung chính như sau:

I.KẾT QUẢ NĂM 2023

Kết quả chỉ số cải cách hành chính của Sở Xây dựng năm 2023 đạt 72,32 điểm, xếp lại khá, tăng 3.286 điểm so với năm 2022. Các điểm thành phần cụ thể như sau:

Lĩnh vực

Điểm tối đa

CTHĐ Thẩm định

Công tác chỉ đạo, điều hành cchc

15.5

12.23

Cải cách thể chế

14

10

Cải cách thủ  tục hành chính

17.5

10,86

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

10

9

Cải cách chế độ công vụ

12

11

Cải cách tài chính công

11

7.41

Xây dựng và phát triển chính

20

15.11

TỔNG

100

75.61

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:

Việc đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính tại Sở Xây dựngđược Lãnh đạo sở quan tâm chỉ đạo thực hiện; kịp thời ban hành các kế hoạch để triển khai thực hiện và phục vụ cho công tác đánh giá, chấm điểm, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2023, cụ thể: Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2023, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023, Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2023.v.v.; cán bộ, công chức, viên chức luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tích cực trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của ngành; 100% thủ tục hành chính được niêm yết công khai trên cổng dịch vụ công tỉnh và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công một phần trực tuyến; Hồ sơ TTHC của tổ chức, công dân được tiếp nhận, giải quyết trước và đúng hạn; công tác báo cáo cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính kịp thời, đúng quy định, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra.

2. Những tồn tại, hạn chế:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác cải cách hành chính của cơ quan vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: chưa có mô hình, sáng kiến, giải pháp mới về cải cách hành chính; công tác phối hợp rà soát TTHC được triển khai thanh toán trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến chưa kịp thời; công tác phối hợp tuyên truyền và khuyến khích người dân, doanh nghiệp về dịch công trực tuyến thực hiện chưa thường xuyên

III. KẾ HOẠCH CẢI THIỆN CHỈ SỐ CCHC

  1. Yêu cầu

- Tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tham mưu công tác CCHC, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh công tác tuyêntruyền với nhiều hình thức đa dạng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức người dân, doanh nghiệp, nhất là dịch vụ công trực tuyến, thực hiện qua Bưu chính công ích.

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các phòng chuyên môn, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ và phục vụ nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực canh tranh của ngành, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

- Xác định nhiệm vụ, giải pháp tại các chỉ số thành phần trong các lĩnh vực cải cách hành chính để khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm cải thiện chỉ số cải cách hành chính của cơ quan năm 2024.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- Thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, triển khai đồng bộ hệ thống một cửa điện tử, đảm bảo 100% TTHC được cập nhật vào phần mềm một cửa điện tử, đúng thời gian quy định.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định TTHC, qua đó chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm của công chức trong quá trình giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức.

- Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; hạn chế tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn và hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết; đối với hồ sơ giải quyết trễ hạn các đơn vị phải ban hành văn bản xin lỗi theo quy định; đối với hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết phải có văn bản nêu rõ lý do, căn cứ quy định và hướng dẫn cụ thể để tổ chức,người dân dễ hoàn thiện, tránh trường hợp trả lại với lý do không thuyết phục, hướng dẫn nhiều lần.

- Thường xuyên rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, kịp thời phát hiện, xử lý những văn bản trái quy định có liên quan.

- Rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn; Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ công chức; Quán triệt công chức, đặc biệt là những cán bộ trực tiếp làm việc với doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; phải đảm bảo giải quyết các TTHC đạt chất lượng và thời gian yêu cầu.

-Tiếp tục rà soát, xây dựng dự toán kính phí trình cấp thẩm quyền quyết định và mua sắm, sữa chữa thiết bị nhằm thay thế những thiết bị lạc hậu, bổ sung thiết bị mới nhằm đảm bảo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử được hiệu quả.

- Thực hiện việc ký số trên văn bản điện tử để gửi nhận trên môi trường mạng đảm bảo tính pháp lý của văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành và Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông Quy định về việc Sử dụng văn bản điện tử và hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Quán triệt để 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định trên của UBND tỉnh.-Triển khai các nhiệm vụ kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đúng quy định

                                  (Chi tiết tại phục lục số 01 và 02 kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể từng cá nhân; trong đó có phân công cán bộ cụ thể phụ trách nhiệm vụ phối hợp tham mưu công tác cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp; đồng thời lập bảng theo dõi chi tiết nhiệm vụ được giao, cung cấp kịp thời để tổng hợp, báo cáo.

2. Văn phòng chủ trì phối hợp cùng với các phòng có liên quan tham mưu cho Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra, theo dõi đôn đốc, nhắc nhở các phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tổng hợp theo dõi, báo cáo kịp thời.

 

 

Văn phòng

Lượt xem:  142 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web