Triển khai thực hiện tăng cường công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. (08/05/2024)
Ngày 05/5/2024, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 925/SXD-TTr gửi Các phòng, đơn vịthuộc SởXây dựng tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện tăng cường công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

 

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số  323/UBND-PNC ngày 25/04/2024 của UBND tỉnh V/v tăng cường công tác xây dựng pháp luật; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng chú trọng thực hiện tốt một số công việc sau:

1. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở:

- Chủ động rà soát, nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Nghiên cứu, tham mưu tổ chức hội nghị hoặc cách thức phổ biến phù hợp để quán triệt, triển khai nội dung luật, nghị quyết, tập trung vào những nội dung, nhiệm vụ được triển khai tại cơ quan, đơn vị và những nhiệm vụ theo chức năng được giao.

- Thường xuyên, rà soát, tham mưu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh...

- Tiếp tục rà soát, tham mưu Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền các văn bản dưới luật có liên quan đến các quy định mới của luật, nghị quyết để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, bảo đảm phù hợp và đồng bộ với các luật, nghị quyết của Quốc hội.

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện điểm số, thứ hạng Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật, trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

2.1. Tiếp tục rà soát, tham mưu Lãnh đạo Sở trình cấp có thẩm quyền về việc tổ chức thực hiện và thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Ban chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

2.2. Tuân thủ nghiêm công tác nghiên cứu, tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật  năm  2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 04/3/2024. Tập trung nguồn lực để tổ chức soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh (trong trường hợp được giao nhiệm vụ) bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn, đặc biệt là các văn bản liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên.

2.3. Trong quá trình tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cần có sự trao đổi, thống nhất với cơ quan thẩm định, thẩm tra văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Tránh tình trạng đề xuất, tham mưu xây dựng văn bản theo cảm tính không dựa trên cơ sở quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn; thường xuyên kiểm tra, rà soát không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không đảm bảo chất lượng văn bản.

2.4. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, xử lý văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

2.5. Chú trọng kiện toàn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay.

3. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chủ động rà soát, tham mưu tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao định kỳ 06 tháng (trước ngày 07/5) và hàng năm (trước ngày 07/11) gửi về Thanh tra Sở tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp, báo cáo 06 tháng (trước ngày 10/5) và báo cáo hàng năm (trước ngày 10/11) theo quy định.

4. Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao định kỳ 06 tháng và hàng năm, báo cáo Sở Tư Pháp để tổng hợp theo quy định.

 

Văn phòng (Nguồn CV số 925/SXD-TTr)

Lượt xem:  80 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web