Tuyên truyền chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính (14/06/2024)
Ngày 03/06/2024, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 3074/UBND-PNC về việc triển khai thực hiện Công văn số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn nêu trên bảo đảm thời gian theo quy định; đồng thời, gắn với việc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2896/UBND-NC ngày 24/5/2024 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ.

- Tập trung Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận một cửa các cấp, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC đối với việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Viễn thông Đắk Nông các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và các Hệ thống có liên quan đến giải quyết TTHC sang VneID trước ngày 01/7/2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ.

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn theo ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn nêu trên; đồng thời, thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC về việc chuyển đổi tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024.

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Công văn này

 

Thanh Thảo - Văn phòng Sở (Nguồn CV số 3074/UBND-PNC)

Lượt xem:  30 Bản in Quay lại

Tin đã đưa
Trang 1 / 8 1 2 3 4 5 6 7 8
 Go To 
 
Xem theo ngày :
Liên kết web